Telugu Meaning of Admonition

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the telugu language with its free online services. Telugu meaning of Admonition is as below...

Admonition : (n), ( s), బుద్ధిచెప్పడము, బోధన, ఉపదేశము.


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of telugu language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


Inscrutable
(adj), అతిగూఢమైన, తెలుసుకోగూడక.
Squelch
(n), ( s), a heavy fall దఢీలుమని పడడము.
Philo
a lover of , ఆసక్తుడు, This word is only used in compounds, thus,Philomathes, a lover of learning విద్యాసక్తుడు. Philopatria, love of afather పితృవాంఛ. Philophulus, he who loves his friends మిత్రాసక్తుడు.
To Bias
(v), ( a), వొగ్గుట, వొరుగుట, పక్షముగా వుండేటట్టుచేసుట, పక్షపాతముగావుండేటట్టుచేసుట. Relationship may * a judge బంధుత్వముచేతన్యాయాధిపతి పక్షపాతము చేయడము కద్దు. he was biassed in their favourఅతను వాండ్ల యందు పక్షపాతముగా వుండినాడు.
Noddle
(n), ( s), తలకాయ, యిది తిరస్కారమైన మాట.
Logarithm
(n), ( s), సంక్షేప గణితశాస్త్ర విశేషము, మహాగణితమందు వచ్చే వొక సాంకేతిక లెక్క.
Ankle
(n), ( s), చీలమండ. * rings అందెలు, మువ్వలు, గజ్జగొలుసు మొదలైనవి.
Few
(n), ( s), కొన్ని, కొందరు. in a * days కొన్నాళ్లలో. a * menకొందరు. * men are equal to him వాడికి సమానులు అరుదు. * are ableto understand this దీన్ని తెలుసుకునే వాండ్లు అపురూపము. a very * were there అక్కడ వుండినది కొంచెము. not a * అనేకము చాలా, శానా,విస్తారము. a man of * words మితభాషి.
Correlative
(adj), పరస్పర సంబంధము గల, అన్యోన్య సంబంధము గల.
Indifferent
(adj), neutral, నిష్పక్షపాతమైన, మధ్యస్థమైన, సమభావముగావుండే. * persons సామాన్యులు. it is * to me whether you go orstay నీవు వుండినా పోయినా రెండునూ నాకు వొకటే. he met with * success వాడికి నిండా కూడి రాలేదు. my health is * నాకు వొళ్ళుమధ్యస్థముగా యున్నది. or unconcurned వైరాగ్యమైన. they wept but hewas * వాండ్లు యేడ్చినారు గానీ వీడు కండ్ల నీరు పెట్టక రాయివలె వుండినాడు.or negligent అలక్ష్యము చేసే, ఉపేక్షచేసే, ఉదాశీనముగావుండడే. orunimportant ముఖ్యము కాదు, సామాన్యమైన. good, bad, and * మంచిచెడు, సామాన్య. ( used abverbially ) the water is * good ఆ నీళ్ళుఅంత మంచిదికాదు, అనగా సామాన్యమైనవి.
Pleasure
(n), ( s), సంతోషము, సుఖము, యిష్టము. he takes * in riding వాడికి గుర్రపు సవారి మీద యిష్టము. the divine * ఈశ్వరేచ్ఛ. you may doyour * నీకు యెట్లా సమ్మతో అట్లా చెయ్యి. Sir your * అయ్యా తమ చిత్తము.he may stay or go at * వాడిష్టము వాడు వుంటే వుండనీ పోతే పోనీ. do you think God will take * in this act యిందుకు దేవుడు వొప్పుననుకొంటివా.a woman of * బోగముది. a man of * విటగాడు.
Jackal
(n), ( s), (spelt shakal by Colebrooke) నక్క. an old * వరుడు, సింహామునకు నక్క పరిచారకుడుగా వుండినదన్న కథనుపట్టిthe lion's provider సింహదూత అని పేరువచ్చినది, దాని పట్టి they employed him as a * సమాచారములు తెలుసుకోవడానకు వాణ్ని పెట్టుకొన్నారు.
Orthopy
(n), ( s), మంచి వుచ్చారణ, సుష్టుగా వుండే వుచ్చారణ.
Mane
(n), ( s), జాలు వెంట్రుకలు, గుర్రము మొదలైన వాటి మెడ మీది వెంట్రుకలు. a lion's * సింహము యొక్క మెడమీది కేసరములు. themaned billows కేసరములుగల అలలు, అనగా ఉల్లోలకల్లోలములుగా వుండేఅలలు.
Fit
(n), ( s), Paroxysm ముమ్మురము, ఉద్రేకము, వేగము. in a goodnessబులుపు వచ్చినప్పుడు. he had a dangerous *of illness ఆ రోగముచేతవాడు చచ్చి బ్రతికినాడు. swoon మూర్ఛ, జన్ని, ఈడ్పు. in a sober ( lucid interval) తెలివిగా వుండేటప్పుడు. a dreaming * స్వప్నావస్థ. he had a *or he fell down in a * మూర్ఛపోయిపడ్డాడు. the hot *of feverజ్వరముమ్మరము. the cold * చలి శీతలము. a close *పొందిక, యిమిడిక.this medicine does not operate during the * of the fever జ్వరముముమ్మరముగా వుండేటప్పుడు యీ మందు పట్టదు. he was in *s of laughterపకపక నవ్వినాడు. the storm by *s and starts విడిచి విడిచి కొట్టేగాలివాన.to study by *s and starts is of no use విడిచి విడిచి చదవడముపనికిరాదు. it is seen by *s వొకప్పుడు అగుపడుతుంది, వొకప్పుడుమరిగిపోతున్నది. when his daughter married he gave her a complete*out or, a complete * ting out అతని కూతురి పెండ్లిలో సమస్తతగువున్నుదానికి యిచ్చినాడు. అరణ మిచ్చినాడు.
To Superscribe
(v), ( a), to write on the outside పై విలాసము వ్రాసుట.
Ponderous
(adj), బరువైన, భారముగల.
Unseemly
(adj), indecent, improper అసమర్యాదైన, తగని. this is very *conduct యిది నిండా తగని పని, యిది మంచి నడత కాదు.
Epigram
(n), ( s), చాటు పద్యము. a collection of *s చాటు పద్యములపుస్తకము. the *s of Vemana వేమన పద్యములు, వేమన శతకము.
Shimmer
(n), ( s), light brightness, gleam నిగనిగ, తళతళ.


[1] Monolingual Dictionary: Here a word in a language is interpreted in that language. Such as Telugu to Telugu, English to English. The word Admonition is taken from English to Telugu dictionary.

[2] Bilingual Dictionary: Here words from one language are interpreted in another language. Such as English to Telugu. Our website is a bilingual dictionary. If you are looking for the meaning of the word Admonition now, you will find the meaning of a few thousand words here in addition to the meaning of the word Admonition. Try searching for your desired word.

[3] Historical Dictionary: When a word was first coined, what was its spelling and meaning during the first coinage, when did its spelling, pronunciation and meaning change, and what is the current form and meaning of the word as described in the dictionary, so E. Historical Dictionary. E.g., The Shorter Oxford English Dictionary. The dictionary from which the word Admonition is derived has many meanings in the historical dictionary. But The Shorter Oxford English Dictionary is the best.

[4] Subject Dictionary: In this dictionary, everything related to any subject is arranged and explained according to the dictionary. For example — Dictionary of History, Dictionary of Botany, Dictionary of Economics. In addition to Admonition, many words from the subject dictionary can be found here. There are several dictionaries available on the market.
Random Fonts
Mandali Bangla Font
Mandali
Download
View Count : 57233
Suguna Bangla Font
Suguna
Download
View Count : 48797
Pothana-2000 Bangla Font
Pothana-2000
Download
View Count : 44981
Ponnala Bangla Font
Ponnala
Download
View Count : 36070
GIST-TLOT Atreya Bold Bangla Font
GIST-TLOT Atreya Bold
Download
View Count : 30701
GIST-TLOT Golkonda Bold Bangla Font
GIST-TLOT Golkonda Bold
Download
View Count : 25241
Ramabhadra Bangla Font
Ramabhadra
Download
View Count : 22869
NTR Bangla Font
NTR
Download
View Count : 22446

Please like, if you love this website