Telugu Meaning of Jabberer

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the telugu language with its free online services. Telugu meaning of Jabberer is as below...

Jabberer : (n), ( s), one who talks inarticulately or unintelligiblyగందరగోళముగా మాట్లాడేవాడు, లొడలొడమని వాగేవాడు.


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of telugu language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


Inexpressibly
(adv), చెప్పనలవి గాక, వాచామగోచరముగా.
Cock-crowing
(n), ( s), కోడికూత, కోడికూసే వేళ.
In, In
(prep), లో, లోన, లోపల, అందు, ఇందు. a child * arms చంటిపిల్లa warrior * arms ఆయుధస్ధుడైన బంటు. * your behalf నీ పక్షముగా,నీకై. * case it rains వర్షము వచ్చేపక్షమందు. * that care you neednot go అట్లాగైతే నీవుపోవలసినది లేదు. he is * good circumastancesవాడు భాగ్యవంతుడుగా వున్నాడు. * conformity to your orders తమవుత్తరము ప్రకారము have you any thing to say * your defence నీవుతప్పించుకోవడానికి యేదైనా చెప్పవలసి వున్నదా, నీ ఆక్షేపమేమైనా వున్నదా.we were * expetaction of their arrival వాండ్లు వచ్చి చేరడానికైయెదురుచూస్తూ వుంటిమి. * leal of hiss falling down పడపోతావనిhe is * a fever వాడికి జ్వరముగా వున్నది. a tree * fruit కాచివుండేచెట్టు. he has the money * hand వాడికి రూకలు సిద్దముగా యున్నవి.he came sword * hand కత్తి చేయిగా వచ్చినాడు, చేతకత్తి పట్టుకొని వచ్చినాడు. they are * good health వాండ్లు ఆరోగ్యముగా యున్నారు. * herlap దాని వొళ్ళు. when a man is * love కామోద్రేకము కలవాడే,యుండేటప్పుడు. * the morning తెల్లవారి. * the evening సాయంకాలము.* the day time పగట్లో. * the night మాపటివేళ, రాత్రి. * the mean time ఇంతలో. * course of time కొంతకాలమునకు, కొన్నాళ్లలో. he came* time వేళకు వచ్చినాడు. * time he become a learned man ఉత్తరోత్తరపండితుడైనాడు. put the books * order ఆ పుస్తకములను క్రమముగా పెట్టు. * order to do this దీన్ని చేయడానికి. he was then * the saddle గుర్రముమీద వుండినాడు. * support of your assertionనీవు చెప్పినదానికి వుప బలముగా. it is not * him to act so ఇంతపనిచేయలేడు. one * a husband నూటికొకడు. he was * the secretవాడున్ను లోచేయిగావుండినాడు, ఆమర్మము వాడికిన్ని తెలుసును. I am notthe secret ఆ మర్మము నాకు తెలియదు. * that they are his servantsor they are become his servants వాండ్లు అతని సేవకులైనందున. theymust be supported * as much as they are his sons. అతని కొడుకులుకావున వారిని సంరక్షించవలసినది.
Lay
(pastofLie), ఉండినది,పండుకొన్నది, he * on his face బోర్లపడి వుండినాడు.See To Lie.
Blear
(adj), పుసులు కట్టిన, మసకగావుండే, మబ్బుగావుండే. * eyedఅవిటికండ్లుగల, జబ్బుదృష్టిగల. * eyedness దృష్టి మాంద్యము.
Earning
(n), ( s), దున్నడము, కృషి, వ్యవసాయము. * time దున్నేకాలము.
Mention
(n), ( s), ఉదాహరించడము, చెప్పడము, అనడము, వ్రాయడము. he made * of you నిన్ను గురించి మాట్లాడినాడు. he made * of this in his letter అతని జాబులో దీన్ని వ్రాసినాడు.
Fasting
(n), ( s), ఉపవాసము, ఉపోష్యము, పస్తు, లంఖనము.
To Penetrate
(v), ( a), ప్రవేశించుట, చొచ్చుట, దూరుట. the axe *d the wood గొడ్డలికొయ్యలో దిగినది. rust * s into iron తుప్పు యినుముకు పట్టుతున్నది, యినుమునుతింటున్నది. the water * d the wood ఆ కొయ్యలో నీళ్ళు వూరుతున్నది. we couldnot * the forest మేము అడవిలో చొరలేకపోతిమి. I cannot * into the meaningఆ యర్థము నాకు అవగాహన కాలేదు. I could not * his meaning వాడి భావము నాకుతెలియలేదు. his words *d their hearts వాడి మాటలకు వాండ్ల మనస్సు కరిగినది.
Lebel
(n), ( s), దూషణపత్రిక, దూషణ. that degree of slander which the Law will punish మానవ నష్ఠవ్యాజ్యము తేగూడిన దూషణ.
A Catholic
(n), ( s), కాతోలిక్ మతస్థుడు.
Periodically
(adv), ఆయా నియమిత కాలములో.
Earnings
(n), ( s), సంపాద్యము . this estate was his brother's * యీ ఆస్తివాడి అన్న సంపాద్యము.
To .Alienate
(v), ( a), తిప్పుట, పరాధీనము చేసుట, మనస్సు విరుచుట. they alienatedhim from me అతనికి నామీద మనస్సు విరిగేటట్టు చేసినారు.
Digitated
(adj), చేతివేళ్లరీతిగావుండే, ఆముదపాకు, వావిలిఆకు,వీటివలె వుండే.
Cowry
(n), ( s), గవ్వ. a large * గోదురుగవ్వ.
Nympholept
(n), ( s), ఆవేశము పట్టినవాడు, మరులు పట్టినవాడు.
Undeceivable
(adj), not subject to deception మోసబోని.
Acidulated
(adj), పులియబెట్టిన.
Contemporary
(n), ( s), సమకాలపు వాడు, సమాన కాలపువాడు. his contemporariesఅతని కాలములో వుండిన వాండ్లు. these poets were his contemporaries వీండ్లుఅతని సమకాలపు కవులు.


[1] Monolingual Dictionary: Here a word in a language is interpreted in that language. Such as Telugu to Telugu, English to English. The word Jabberer is taken from English to Telugu dictionary.

[2] Bilingual Dictionary: Here words from one language are interpreted in another language. Such as English to Telugu. Our website is a bilingual dictionary. If you are looking for the meaning of the word Jabberer now, you will find the meaning of a few thousand words here in addition to the meaning of the word Jabberer. Try searching for your desired word.

[3] Historical Dictionary: When a word was first coined, what was its spelling and meaning during the first coinage, when did its spelling, pronunciation and meaning change, and what is the current form and meaning of the word as described in the dictionary, so E. Historical Dictionary. E.g., The Shorter Oxford English Dictionary. The dictionary from which the word Jabberer is derived has many meanings in the historical dictionary. But The Shorter Oxford English Dictionary is the best.

[4] Subject Dictionary: In this dictionary, everything related to any subject is arranged and explained according to the dictionary. For example — Dictionary of History, Dictionary of Botany, Dictionary of Economics. In addition to Jabberer, many words from the subject dictionary can be found here. There are several dictionaries available on the market.
Random Fonts
Suguna Bangla Font
Suguna
Download
View Count : 80591
Mandali Bangla Font
Mandali
Download
View Count : 77999
Pothana-2000 Bangla Font
Pothana-2000
Download
View Count : 62116
Ponnala Bangla Font
Ponnala
Download
View Count : 56042
GIST-TLOT Atreya Bold Bangla Font
GIST-TLOT Atreya Bold
Download
View Count : 38018
GIST-TLOT Golkonda Bold Bangla Font
GIST-TLOT Golkonda Bold
Download
View Count : 37157
Ramabhadra Bangla Font
Ramabhadra
Download
View Count : 28162
Mallanna Bangla Font
Mallanna
Download
View Count : 27186

Please like, if you love this website
close