Telugu Meaning of Jackass

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the telugu language with its free online services. Telugu meaning of Jackass is as below...

Jackass : (n), ( s), మొగగాడిదె.


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of telugu language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


Heliacal
(adj), emerging from the lustre of the sun, or falling into it సూర్య సంబంధమైన, సౌర. the * rising of a star సూర్య వియోగము, అనగా సూర్యుడికి దూరముగా పోవడము. the * setting of a star సూర్య సంయోగము, అనగా సూర్యుడికి దగ్గిరగాపోవడము.
Uncautious
(adj), జాగ్రతలేని.
Uneaten
(adj), not devoured తినని.
To Embitter
(v), ( a), నీరసపరుచుట, విషమైపొయ్యేటట్టుచేసుట.
Slate Colour
(n), ( s), మేఘ వర్ణము.
Lunes
(n), ( s), (vagaries) పిచ్చికళలు, వెర్రికళలు.
Cribbing
(n), ( s), దొంగతనము, ముచ్చుతనము.
Sardonyx
(n), ( s), కురువిందము, వైడూర్యము. A+. C+. గోమేధికము. F+ సార్దోనికము P+.
Faced
(adj), ముఖముగల. brazen * శిగ్గుమాలిన. an earthen bank * withstone ముందరితట్టు, రాళ్లు కట్టిన మంటికట్ట. Two * (or double *) మోసగాడైన,మోసముగల, పితలాటకమైన, నోట వకటి మనసున వొకటిగా వుండేవాడు.
Informal
(adj), అక్రమమైన, అమర్యాదైన.
Loutishness
(n), ( s), మడ్డితనము, మొద్దుతనము, మోటుతనము, ఎడ్డెతనము.
Equidistant
(adj), సరి దూరమైన. his house and yours are * frommine నా యింటికి వీడి యిల్లు యెంతదూరమో నీ యిల్లు అంతదూరమేను.
Conflict
(n), ( s), యుద్ధము, పోట్లాట, పోరాటము, విరుద్ధము, విరోధము.
Breath
(n), ( s), ఊపిరి, శ్వాసము. he suffers from shortness of * వుబ్బసముతో శ్రమపడుతాడు. he drew a deep * పెద్ద వూపిరివిడిచినాడు,నిట్టూర్పు విడిచినాడు. he is out of * with running పరుగెత్తినందున యెగరోజుతాడు. to take * గుక్క తిప్పుకొనుట. give me * and I will tell you సావధానముగా అడిగితే చెప్పుతాను. this is a mere waste of * యిది వొట్టి వాగ్వ్రయము. he spoke under his * పరులకు వినకుండా తిన్నగా మాట్లాడినాడు. I drew my first * there నేను అక్కడ పుట్టినాను. When he was at his last * వాడు కొన ప్రాణముతో వుండగా. he drew his last * there అక్కడ చచ్చినాడు. there was not a * of wind రవంతైనా ఘాలి లేక వుండెను. you say he is there and in the same * you say that he is dead వాడు వున్నాడంటావు, ఆ మాటతోనే చచ్చినాడంటావు. It was done in a * ఒక క్షణములో తీరింది. three was not a * of suspicion రవంతైన సందేహము లేదు. Before the least * of this scandalgot wind యీ అపవాదము రవంతైనా బయిటపడక మునుపు. he wrote a poem and three letters all in a * ఒక కావ్యము మూడు జాబులు అంతా వొక దెబ్బన వ్రాసినాడు. To Breathe, v. n. and v. a. వూపిరి విడుచుట. can you * in this room యీ యింట్లో నీకు వూపిరి తిరుగుతుందా. he breathes hard యెగరోజుతాడు.As long as you * నీవు ప్రాణముతో వుండే వరకు. the best man thatbreathes లోకములో సర్వోత్తముడు. he breathed his last there అక్కడచచ్చినాడు. he breathed vengeance against them వాండ్లకు శాస్తినేయకవిడుస్తావాయని ఆగ్రహపడుతూ వుండినాడు. you must not * a word of thisయిందులో ఒకమాటైనా బయిటవిడువబోతావు.
Godlike
(adj), అతిఘనమైన, దివ్యమైన, సర్వోత్తమైన.it is * to forgive మన్నించడము, సర్వోత్తము.
To Cumber
(v), ( n), తొందరపెట్టుట, సంకట పెట్టు, చిక్కులు పెట్టుట, యిబ్బంది చేసుట.
To Figure
(v), ( n), నటించుట. he *d as a learned man వాడు వొక పండితుడుగానటించినాడు,యిది నీచమాట. he would * well at their side వాడికిన్నివాండ్ల కేసరి.I don't think that book *s well by the side of this ఆ పుస్తకము యెక్కడ యీ పుస్తకము యెక్కడ. she *d very well at hisside అతని గౌరవము యెంతో దాని గౌరవము అంతే, అది వాడికి తగినదిగావుండెను.
To Extricate
(v), ( a), విడిపించుకొనుట, తప్పించుట, నివారణము చేసుట, విడుదల చేసుట.Extication, n. s. విడుదల, నివారణము, తప్పించడము. after his * fromthese difficulties వాడికి యీ తొందరలు తీరిన తరువాత.
South
(n), ( s), దక్షిణము, దక్షిణపుదిక్కు. the * wind which the English at Madrascall the long shore wind దక్షిణపు వడగాడ్పు.
To Allude To
(v), ( a), సూచించుట, ఉద్దేసించుట. the story that he alluded toవాడు సూచించిన కధ. Do you know what he alluded to వాడి వుద్దేశ్య మేమో నీకుతెలుసునా.


[1] Monolingual Dictionary: Here a word in a language is interpreted in that language. Such as Telugu to Telugu, English to English. The word Jackass is taken from English to Telugu dictionary.

[2] Bilingual Dictionary: Here words from one language are interpreted in another language. Such as English to Telugu. Our website is a bilingual dictionary. If you are looking for the meaning of the word Jackass now, you will find the meaning of a few thousand words here in addition to the meaning of the word Jackass. Try searching for your desired word.

[3] Historical Dictionary: When a word was first coined, what was its spelling and meaning during the first coinage, when did its spelling, pronunciation and meaning change, and what is the current form and meaning of the word as described in the dictionary, so E. Historical Dictionary. E.g., The Shorter Oxford English Dictionary. The dictionary from which the word Jackass is derived has many meanings in the historical dictionary. But The Shorter Oxford English Dictionary is the best.

[4] Subject Dictionary: In this dictionary, everything related to any subject is arranged and explained according to the dictionary. For example — Dictionary of History, Dictionary of Botany, Dictionary of Economics. In addition to Jackass, many words from the subject dictionary can be found here. There are several dictionaries available on the market.
Random Fonts
Mandali Bangla Font
Mandali
Download
View Count : 65079
Suguna Bangla Font
Suguna
Download
View Count : 58132
Pothana-2000 Bangla Font
Pothana-2000
Download
View Count : 51347
Ponnala Bangla Font
Ponnala
Download
View Count : 42956
GIST-TLOT Atreya Bold Bangla Font
GIST-TLOT Atreya Bold
Download
View Count : 32414
GIST-TLOT Golkonda Bold Bangla Font
GIST-TLOT Golkonda Bold
Download
View Count : 29448
Ramabhadra Bangla Font
Ramabhadra
Download
View Count : 24916
NTR Bangla Font
NTR
Download
View Count : 24007

Please like, if you love this website