Telugu Meaning of Jackfruit

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the telugu language with its free online services. Telugu meaning of Jackfruit is as below...

Jackfruit : (n), ( s), పనసపండు.


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of telugu language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


Stirabout
(n), ( s), అంబలి, గంజి.
Provincial
(adj), దేశ సంబంధమైన. a * dialect దేశ్యము, దేశీయము, గ్రామ్యము. * customs దేశాచారమలు.
Herculean
(adj), or strong అతి భలిష్ఠుడైన. or difficult అతి ప్రయాసయైన,అతి దుష్కరమైన. a * task అపారమైన శ్రమ, భగీరథ ప్రయత్నము. or large, massy అతి స్థూలమైన, బ్రహ్మాండమైన.
Fastidious
(adj), nice సున్నితమైన, యెటువంటి దానికిన్ని వొక వంకరచెప్పే, దేనికిన్ని వొక సొంటుచెప్పే, వొకటీ సరిపడని, అసహ్యపడే.a sick man is * రోగికి అన్ని అసహ్యముగా వుంటున్నవి, అనగా వొకటిగిట్టదు. they are very * in their diet వాండ్లు భోజనములోఅన్నిటికి వొక్కొక్క సొంటు పెట్టుతారు. will you take that bookor this he replied, I am not * I will take either నీవు ఆ పుస్తకముపుచ్చుకొంటావా యీ పుస్తకము పుచ్చుకుంటావా అని అన్నందుకునేను సొంట్లు వెతికే వాణ్ని కాను యేదైనా సరేనన్నాడు. If you are so *you will never get a horse నీవు యెటువంటి గుర్రానికిన్ని వొకసొంటుచెప్పుతావు, నీకు వొకటిన్ని సరిపడపొయ్యేదిలేదు. he was very * nothingpleased him వాడు మహా సున్నితమైన వాడు వాడికి యేదిన్ని యిష్టములేదు. he is a man వాడికి యేదీ గిట్టదు, వాడికి అన్ని అసహ్యమే, వాడుదేనికిన్ని వొక సొంటు పెట్టుతాడు.
To Toil
(v), ( n), శ్రమపడుట, కష్టపడుట, పాటుబడుట.
To Water
(v), ( n), to shed moisture నీళ్ళు వూరుట, నీళ్ళుకారుట,చెమర్చుట. her eyes *ed at this దీన్ని చూచి కండ్ల నీళ్లు పెట్టుకొన్నది. his mouth *ed at seeing this దీన్ని చూడగా వాడికి నోట్లో నీళ్ళు వూరినది. the ships * here వాడలకు కావలసిననీళ్ళు యిక్కడ జాగ్రత చేసుకొంటారు. the horses * here యిక్కడ గుర్రములు నీళ్ళు తాగుతవి.
Afoot
(adv), నడుస్తూ. he came * పాదచారిగా వచ్చినాడు. the army was * allnight ఆ దండు రాత్రి అంతా నడిచినది. he set the business * ఆ పనిని ఆరంభముచేయించినాడు, ఆ పనికి మొదలుపెట్టించినాడు.
To Beam
(v), ( n), ప్రకాశించుట. beaming ప్రకాశించే. a beaming smile చిరునవ్వు.
Antediluvan
(adj), అనాదియైన, జలప్రళయమునకు పూర్వమైన. the antediluviansకృతయుగస్థులు. See on కలియుగము. an W. on Vish. p. Lxv.
Lock
(n), ( s), తాళము, బీగము. a * of bair వెంట్రుకలుగుత్తి, జుట్టు. he cut off her*s దాని వెంట్రుకలను కత్రించినాడు. flowing *s జీరాడే వెంట్రుకలు. shaggy *s చింపిరి వెంట్రుకలు. a * of a gun తుపాకి చెవిపెట్టె అనగా cock గుర్రము. hammerచకిముకిరాయి తగిలి నిప్పుపడే యినుము. trigger గుర్రము పడడానకై యీడ్చే కిందిబిస,యివి గలది, firelock తుపాకి. a box with a * బీగముల పెట్టె. on a channel కాలవలో నీళ్లు పారకుండా నిలుపడానకై వేసే ద్వార యంత్రము. a * hospital సెగరోగములు గలవాండ్లు బయటికి రాకుండా బీగమువేసినట్టే చావిడి. * jaw నక్కిళ్ళుపడి చచ్చినాడు. a * up or ward house చావిడి, బందేఖానా.
Prayer
(v), ( a), వేడుట, ప్రార్థించుట, బతిమాలుకొనుట. Grant me this I * thee దీన్నినాకు యిప్పించవలెనని ప్రార్థిస్తున్నాను. I * you mercy ! I thought he was dead అయ్యో వాడు చచ్చినాడనుకొంటిని. I * your aid నాకు తమరు సహాయము చేయవలెను.
Probate
(n), ( s), Proof. The proof of a will; the official copy of a willwith the certificate of its havingbeen proved నిరూపణము, మరణ శాసననిరూపణము, యీ మరణ శాసనము నిరూపించబడ్డదని రూఢి చేయబడ్డ వొక మరణశాసనమునకు న్యాయసభలో వ్రాసిపెట్టుకొన్న ప్రతినకలు. to take * మరణ శాసనమునున్యాయసభలో నిరూపణ చేసి అధికారమును తీసుకొనుట.
Eccentric
(adj), వికారమైన, వింతైన, విపరీతమైన, వెర్రి. an * orbit ప్రతిమండలము.Colebr in As Res. Vol. XII. 234 also his essays, vol. 2. 399.
Hayband
(n), ( s), కసువువెంటి, కసువుపురి.
Impotent
(adj), అశక్తమైన, దుర్భలమైన, పుంస్త్వములేని, మోగతనములేని.an * man పుంస్త్వము లేని వాడు, బలహీనుడు. * persons అశక్తులు,దుర్బలులు. the white is a most * looking creature చెదలు చూపులకుపనికిమాలిన వాటివలె వుండెటివి.
To Risk, Risque,risk
(v), (a.), సాహసము చేసుట, తెగించుట. he *ed ten rupees upon the dice పాచికెలలో పది రూపాయలు తెగించి పెట్టినాడు.Will you * your veracity on this assertion? యీ మాట తప్పితే నీవు అబద్ధీకుడవేగదా. If you * your money in the lottery you deserve to lose it లాటరీలో వేస్తే ఆ రూకలు నీది కాదు.
Unsettled
(adj), in disorder, not regulated కలవరముగా వుండే. * weatherవానా గాలి మబ్బు మందారముగా వుండే కాలము. the weather has becomedecidedly * మబ్బు మందారముగా వున్నది. * notions పిచ్చి తలంపులు. an *district ( a revenue phrase ) పట్టాలు కాకుండా అమానిగా వుండే తాలూకా.
Unexhausted
(adj), not spend అయిపోని, వ్రయమైపోని, తరగని, క్షీణించని,శోషించని. how long will this wealth remain * ? యీ ఐశ్వర్యము తరగకుండాయెన్నాళ్ళకు వుండబోతున్నది ?
Perishableness
(n), ( s), నశించే గుణము. from the * of these commodities యీసరుకులు నిలిచేటివి కావు గనుక.
Insanely
(adv), పిచ్చిగా, వెర్రిగా.


[1] Monolingual Dictionary: Here a word in a language is interpreted in that language. Such as Telugu to Telugu, English to English. The word Jackfruit is taken from English to Telugu dictionary.

[2] Bilingual Dictionary: Here words from one language are interpreted in another language. Such as English to Telugu. Our website is a bilingual dictionary. If you are looking for the meaning of the word Jackfruit now, you will find the meaning of a few thousand words here in addition to the meaning of the word Jackfruit. Try searching for your desired word.

[3] Historical Dictionary: When a word was first coined, what was its spelling and meaning during the first coinage, when did its spelling, pronunciation and meaning change, and what is the current form and meaning of the word as described in the dictionary, so E. Historical Dictionary. E.g., The Shorter Oxford English Dictionary. The dictionary from which the word Jackfruit is derived has many meanings in the historical dictionary. But The Shorter Oxford English Dictionary is the best.

[4] Subject Dictionary: In this dictionary, everything related to any subject is arranged and explained according to the dictionary. For example — Dictionary of History, Dictionary of Botany, Dictionary of Economics. In addition to Jackfruit, many words from the subject dictionary can be found here. There are several dictionaries available on the market.
Random Fonts
Mandali Bangla Font
Mandali
Download
View Count : 65079
Suguna Bangla Font
Suguna
Download
View Count : 58131
Pothana-2000 Bangla Font
Pothana-2000
Download
View Count : 51347
Ponnala Bangla Font
Ponnala
Download
View Count : 42956
GIST-TLOT Atreya Bold Bangla Font
GIST-TLOT Atreya Bold
Download
View Count : 32414
GIST-TLOT Golkonda Bold Bangla Font
GIST-TLOT Golkonda Bold
Download
View Count : 29448
Ramabhadra Bangla Font
Ramabhadra
Download
View Count : 24916
NTR Bangla Font
NTR
Download
View Count : 24007

Please like, if you love this website