Telugu Meaning of Jaconet

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the telugu language with its free online services. Telugu meaning of Jaconet is as below...

Jaconet : (n), ( s), ఒక విధమైన శెల్లాగుడ్డ.


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of telugu language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


To Scum
(v), ( a), See to Skim.
Bristiling
(adj), నిక్కపొడుచుకొన్న, రేగిన.
Unfenced
(adj), not protected by a hedge వెలుగు లేని. the cattle was leftin an * field పశువులు వెలుగులేని పొలములో వుండినవి.
Grounding
(n), ( s), నీచుడు.
Welaway
(interj), Alas! అయ్యో, అకటా.
Common
(adj), సాధారణమైన, సామాన్యమైన. or ordinary మట్టమైన, జబ్బైన, నీచ. * rice మట్ట బియ్యము, ముతక బియ్యము. is this kind of fruit * there? యీ పండ్లు అక్కడ సాధారణముగా వున్నవా. a * report వదంతి. his * abode వాడి వునికిపట్టు, వాడు యెప్పటికి వుండే స్థలము. a * fellow సామాన్యుడు. a * practice సాధారణమైన అలవాటు.a * saying సామిత. this is a * custom యిది లోక వాడుక. * life లోక నడత, లోకాచారము. or usual వాడుకైన సాధారణమైన. or publicసముదాయమైన, పొదునైన, పొత్తుగా వుండే. the * enemy దేశ శత్రువు, సర్వశత్రువు. a * name సముదాయనామము. Bird is the * name of the eagle and the crow పక్షి యనేది గరుడాశ్వారికిన్ని కాకికిన్ని సముదాయమైన మాట. * to several persons అందరికిన్ని పొత్తుగా వుండే. their * dwelling ఉభయులకు పొత్తుగా వుండే యిల్లు. * nature or property స్వభావగుణము సహజగుణము. a * friend మధ్యవర్తి. God is the * Father or Father of all లోకపితామహా. * consent సర్వసమ్మతి, సర్వజనసమ్మతి. * sense సహజమైన తెలివి, వివేకము. The of stock పొత్తుగా వుండే మూల ధనము. this word is of the * gender యీ శబ్దము మూడు లింగములందున్ను వర్తించును. * cheating పచ్చపుపని, కేవుమారిపని. a * informer చాడిఖోరు. a * cheat ప్రసిద్ధమైన దొంగ. a * pig వూరపంది. a * whore వూరలంజ. the * sewer or shore బహిర్భూమి, అందరు కాలవకు పొయ్యే చోటు. the * road అందరికిన్ని పొదుపుగా వుండే బాట. In * సముదాయముగా, ఉమ్మడిని, ఏకగ్రీవముగా. they hold the land in * ఆ నేలను సముదాయములో పెట్టుకొన్నారు. a field held in * by several సముదాయ నేల. In * with the rest యితరుల తోటిపాటు. In * with the rest of the country దేశముతోటిపాటు.
In Relievo
(adv), ఉబుకుగా, అనగా చిత్తరువు వ్రాయడములో గాని చెక్కడములోగానివుబుకుగా పైకి తెలిశేటట్టు వ్రాశివుండే, లేక మలిచి వుండే. also * నిజస్వరూపమునకుముప్పాతికవాశి పైకి వుబుకుగా అగుపడేటట్టు చేసిన. basso * కొంచెము వుబుకుగా వుండేచిత్తరువుపని, లేక మలచిన పని.
Rust
(n), ( s), తుప్పు, చిలుము.
Bagpiper
(n), ( s), తోలుసుతి వూదేవాడు.
Sagittal
(n), ( s), suture బ్రహ్మనాడి, బ్రహ్మరంద్రము.
Defile
(n), ( s), కనమ.
Ling
(n), ( s), వొకతరహా చేప, ఉప్పుచేప.
Equinox
(n), ( s), విషువత్, సమరాత్రిందివమైన కాలము, రాత్రీపగలు సమముగా వుండే కాలము. the vernal * is on the 21st March, the autumnal * is on the 23rd of September మార్చి నెల 21 తేదిని మేషసంక్రాంతియందు దక్షిణాయనము వస్తున్నది, సెప్టెంబరు నెల 23 తేదిని తులా సంక్రాంతియందు వుత్తరాయణము వస్తున్నది, యివి దక్షిణాయన వుత్తరాయన సంధి కాలములు.
Title
(n), ( s), a name పేరు, నామము, ఆఖ్య. * of honour పట్టపు పేరు, కితాబు. whatis the * of this book ? యీ పుస్తకము పేరు యేమి. how do they write his *? వాడికి పై విలాసము యెట్లా వ్రాస్తారు. the king gave him this * రాజు వాడికి యీపేరు యిచ్చినాడు. Hyder was his name, Bahadur was his * వాడికి పేరుహైదరు, బహదరు అనేది కితాబు, బిరుదు. toconfer a * అధికార పత్రిక యిచ్చుట,పట్టము కట్టుట. a claim of right బాధ్యత, స్వతంత్రము. he has no * to the landఆ నేలకు వాడికి బాధ్యత లేదు. an inscription పీఠిక.
To Game
(v), ( n), ఆడుట, జూదమాడుట.
Superannuation
(n), ( s), the state of being too old ఏండ్లుచెల్లినందున అనర్హుడుగా వుండడము.
Maliciously
(adv), ద్వేషముగా, కార్పణ్యముగా. roguishly చమత్కారముగా.
To Procrastinate
(v), ( a), ఆలస్యము చేసుట, జరుపుట, నేడు రేపని జరుపుట.
Chine
(n), ( s), వీపు, వెన్ను, వెన్ను యెముకకు రెండు పక్కల వుండే మాంసము. of a roof వెన్ను బద్ద, వెన్నుపట్టె.
Anterior
(adj), ముందరి, పూర్వపు.


[1] Monolingual Dictionary: Here a word in a language is interpreted in that language. Such as Telugu to Telugu, English to English. The word Jaconet is taken from English to Telugu dictionary.

[2] Bilingual Dictionary: Here words from one language are interpreted in another language. Such as English to Telugu. Our website is a bilingual dictionary. If you are looking for the meaning of the word Jaconet now, you will find the meaning of a few thousand words here in addition to the meaning of the word Jaconet. Try searching for your desired word.

[3] Historical Dictionary: When a word was first coined, what was its spelling and meaning during the first coinage, when did its spelling, pronunciation and meaning change, and what is the current form and meaning of the word as described in the dictionary, so E. Historical Dictionary. E.g., The Shorter Oxford English Dictionary. The dictionary from which the word Jaconet is derived has many meanings in the historical dictionary. But The Shorter Oxford English Dictionary is the best.

[4] Subject Dictionary: In this dictionary, everything related to any subject is arranged and explained according to the dictionary. For example — Dictionary of History, Dictionary of Botany, Dictionary of Economics. In addition to Jaconet, many words from the subject dictionary can be found here. There are several dictionaries available on the market.
Random Fonts
Mandali Bangla Font
Mandali
Download
View Count : 65079
Suguna Bangla Font
Suguna
Download
View Count : 58131
Pothana-2000 Bangla Font
Pothana-2000
Download
View Count : 51347
Ponnala Bangla Font
Ponnala
Download
View Count : 42956
GIST-TLOT Atreya Bold Bangla Font
GIST-TLOT Atreya Bold
Download
View Count : 32414
GIST-TLOT Golkonda Bold Bangla Font
GIST-TLOT Golkonda Bold
Download
View Count : 29448
Ramabhadra Bangla Font
Ramabhadra
Download
View Count : 24916
NTR Bangla Font
NTR
Download
View Count : 24007

Please like, if you love this website