Telugu Meaning of Jade

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the telugu language with its free online services. Telugu meaning of Jade is as below...

Jade : (n), ( s), పనికిమాలిన గుర్రపుతట్టు, పనికిమాలిన తొత్తు, పాపి, చండాళి, మొండికట్టె. cunning * దొంగముండ.


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of telugu language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


Phosphorus
(n), ( s), వేడి లేక చీకట్లో వెలిగే వొక వస్తువు.
Unsainted
(adj), not holy పాపిష్ఠి, దిక్కుమాలిన.
Imperfectness
(n), ( s), అసంపూర్ణత, కొరత, తక్కువ, దోషము, నూన్యత, లోపము.
Bream
(n), ( s), ఒక తరహా చేప.
Tendency
(n), ( s), course; drift ఆశయము, అభిప్రాయము, భావము పర్యవసానము. Ido not see the * of this regulation యీ చట్టము యెట్లా పర్యవసానముకాబోతున్నదో నాకు తెలియలేదు. this has a * to do evil యిది చెరువుగాపర్యవసానమయ్యేటట్టు వున్నది, యిందువల్ల చెరువు వచ్చేటట్టుగా వున్నది. from the *fo fire to spread నలుదిక్కుల వ్యాపించేది నిప్పు యొక్క గుణము గనక. from the* of milk to turn sour పెట్టిపెట్టితే పులిశి పోవడము పాలయొక్క గుణము గనక.
Unswayed
(adj), not moved, not yielding లోబడని. * by partiality he madethis decision పక్షపాతమునకు లోబడక యీ తీర్పు చేశినాడు.
To Deny
(v), (a), కాదనుట, లేదనుట, లేదని సాధించుట, అపలాపించుట,వర్జించుట. he denied me the money ఆ రూకలు నాకు యివ్వనన్నాడు.I hope you will not * me this యిది నాకు కావలెదీన్ని యివ్వనకుండాతమరు దయచేయవలెను. he denied me leave నాకు సెలవు యిచ్చేదిలేదన్నాడు. he denied me the smallest trifle యెంత కొంచెమడిగినాయివ్వలేదు, రవంతైనా లేదన్నాడు, లేశమైన లేదన్నాడు. his fatherdenied him nothing తండ్రి కొడుకు మనసు వచ్చినట్టెల్లా పోనిచ్చినాడు.he denied my request నా మనివిని అంగీకరించిపోయినాడు. he denied them his favour అతడు వారి మీద దయచేయలేదు.he denied his child తన బిడ్డను త్యజించినాడు. he denied hischildren nothing and thus spoiled them బిడ్డలు కావలెనన్నదెల్లా వాండ్లకిచ్చి చెరిపినాడు. I * that అదికాదు, అట్లాలేదు. he denied the charge తాను అట్లా చేయలేదని యెగరగొట్టి మాట్లాడినాడు.నేను దాన్ని అచ్చుకోవలసినది లేదన్నాడు. he denied the statementmade in his letter తనజాబులో వ్రాసిన సంగతి నిజముకాదన్నాడు.he says that they are brothers ! this I * ! వాండ్లు అన్నదమ్ములనివాడంటాడు, నేను కాదంటాను. he says the thieves are there :this she denies ఆ దొంగలు అక్కడ వున్నారని వాడంటాడు అది లేదంటున్నది. they denied the marriage ఆ పెండ్లి జరిగినదేలేదని సాధిస్తారు. he denies all knoweldge of them వాండ్లనుబొత్తిగా యెరగనన్నాడు. he would not deny his appetite వాడు కడుపుకట్టడు. he denied his religion స్వమత ద్రోహియైనాడు. he denieshaving done so తాను అట్లా చేయలేదని అన్నాడు. they * havingthe money ఆ రూకలు తమవద్దలేనది సాధిస్తారు. they * that thisdeed ever existed యీ పత్రము పుట్టనేలేదంటారు. he denied that thiswas his letter యిది తాను వ్రాసిన జాబు కాదన్నాడు. to * himselfor to * his lusts విరక్తిగా వుండుట, జితేంద్రియుడుగా వుండుట,తనకు యేదిన్ని వద్దనివుండుట, వైరాగ్యముగా వుండుట.a mink denied his lusts వాడు కామాన్ని వర్జించినాడు. he deniedhimself clothes that he might buy books తనకు పైకిబట్టలు లేకపోయినా పోతున్నది పుస్తకములు కొంటేచాలు నన్నాడు.he denied himself nothing తనకు ఒకటిన్ని కాదనలేదు, వాడికికాదనేటిది ఒకటిన్ని లేదు, వాడికి అన్నిన్ని యిష్టమే, అనగా తనకు యిష్టమైనదాన్ని వొకటినైనా వొద్దనలేదు అన్ని తిన్నాడు,అనగా తనకిష్టమైనదంతా తీసుకున్నాడు. One who denies hisGod దేవద్రోహి. One who denies his father పితృద్రోహి.God denied them children దేవుడు వాండ్లకు సంతానమునుయివ్వలేదు.
Liveliness
(n), ( s), చురుకు, లాఘవము, ఉల్లాసము.
Youngster, Younker
(n), (s.), a boy, a youth కుర్రవాడు, చిన్నవాడు (ఇది యెగతాళి మాట. )
Vat
(n), ( s), a vessel తొట్టి. an indigo * నీలి తొట్టి.
Moral
(n), ( s), (add,) The phrase used in AEsop is `epimythion'which the Latin version renders Affabulatio. i. e. ఉపకధ: this will not do. The Ethica or moral books of the Greeks, Romans and Persians, as Plutarch, as `Plutarch' as Morals' and Sady's Gulistan are grossly immoral. Apuleius is called "replete with morality"-whereas `immorality' seems the fitter word. Some of the Niti volumes of the Bramins are (like Marmontel's `Moral tales') very far form morality, or decency.
Crustily
(adv), క్రూరముగా, కఠినముగా, మొండిగా.
Semicolon
(n), ( s), చదవడములో నాలుగు నిముషములు నిలిపేదనే (; ) ఇటువంటిసంజ్ఞ.
Ottoman
(adj), తురక. the * empire తురక ప్రభుత్వము. the *sతురకలు.
Essayist
(n), ( s), గ్రంథకర్త, వొక విషయమును వుపన్యసించి చిన్న గ్రంథము రచించేవాడు.
Demonstrably
(adv), స్పష్టముగా, సాక్షాత్తుగా, సిద్దాంతముగా.
Classick
(n), ( s), mahAkavi. the classicks sAHiwya vixya, anagA Greek LatinBARalu the classicks of India gIrvANa kAvyamulu yiwyAxi.
Personification
(n), ( s), అచేతన మందు చేతన త్వారోపణము, అనగా పర్వతవృక్షమేఘాదులయందు మనుష్యత్వారోపణము. the grove smiles ఆ చెట్లు నవ్వుతవి.the mountain frowns ఆ కొండ ముఖము చిట్లిస్తున్నది. England sent her sons torule India యిండియా దేశమును యేలడానకు యింగ్లండు దేశము ఆపెకొడుకులనుపంపెను. she was a * fury ఆపె కోపావతారముగా వుండెను. he is a * of horrorవాడు భీకరమూర్తి.
Expense
(n), ( s), వ్రయము, శలవు. fruitless * వట్టిదండుగ. he did it at the * of his life వాడు దాన్ని చేస్తేనేమి అందులో వాడి ప్రాణముపోయినది. he effected this although at the * of some discomfortకొంచెము ఆయాసపడ్డా మెట్టుకు సాధించినాడు. he proved this fact at the * of his character దాన్ని వాస్తవమని రుజువు చేస్తేనేమి అందులోతనమానము పోయినది. I effected it but at the * of my healthదాన్ని సాధించినాను గాని అందువల్ల నాకు అశక్తము తగిలినది. he sold this to meet the * of the marriage పెండ్లి ప్రయమునకై దీన్ని అమ్మినాడు.
Ortolan
( n.), ( s.), వౌకవిధమైన పరిగెపిట్ట, లావుకవంటిది


[1] Monolingual Dictionary: Here a word in a language is interpreted in that language. Such as Telugu to Telugu, English to English. The word Jade is taken from English to Telugu dictionary.

[2] Bilingual Dictionary: Here words from one language are interpreted in another language. Such as English to Telugu. Our website is a bilingual dictionary. If you are looking for the meaning of the word Jade now, you will find the meaning of a few thousand words here in addition to the meaning of the word Jade. Try searching for your desired word.

[3] Historical Dictionary: When a word was first coined, what was its spelling and meaning during the first coinage, when did its spelling, pronunciation and meaning change, and what is the current form and meaning of the word as described in the dictionary, so E. Historical Dictionary. E.g., The Shorter Oxford English Dictionary. The dictionary from which the word Jade is derived has many meanings in the historical dictionary. But The Shorter Oxford English Dictionary is the best.

[4] Subject Dictionary: In this dictionary, everything related to any subject is arranged and explained according to the dictionary. For example — Dictionary of History, Dictionary of Botany, Dictionary of Economics. In addition to Jade, many words from the subject dictionary can be found here. There are several dictionaries available on the market.
Random Fonts
Mandali Bangla Font
Mandali
Download
View Count : 65079
Suguna Bangla Font
Suguna
Download
View Count : 58130
Pothana-2000 Bangla Font
Pothana-2000
Download
View Count : 51347
Ponnala Bangla Font
Ponnala
Download
View Count : 42955
GIST-TLOT Atreya Bold Bangla Font
GIST-TLOT Atreya Bold
Download
View Count : 32413
GIST-TLOT Golkonda Bold Bangla Font
GIST-TLOT Golkonda Bold
Download
View Count : 29448
Ramabhadra Bangla Font
Ramabhadra
Download
View Count : 24916
NTR Bangla Font
NTR
Download
View Count : 24007

Please like, if you love this website