Telugu Meaning of Pamphlet

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the telugu language with its free online services. Telugu meaning of Pamphlet is as below...

Pamphlet : (n), ( s), అయిదారు పత్రములు గల చిన్న పుస్తకము. a newspaper సమాచారపత్రిక.


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of telugu language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


Original
(adj), మొదటి, ప్రథమ, ఆదిమ. the Sanscrit is an *language సంస్కృతము ఆదిమ భాష. this is an * story యిది యెక్కడవినని కననికథ. the * letter is written in Tamil అసలు జాబుఅరవములో వ్రాసి వున్నది. an * suit అసలు వ్యాజ్యము. thistranslation appears like an * poem భాషాంతరము చేసిన యీకావ్యము స్వతః పుట్టిన దానివలెనే వున్నది. the * sense of aword మూలార్థము. the * substance of a shawl is wool శాలువకుమొదటి ద్రవ్యము గొర్రెబొచ్చు. the house was restored to the *possessor ఆ యిల్లు మొదట యెవడి వశములో వుండినది వాడికియివ్వబడినది. she resumed her * shape నిజరూపమును ధరించినది,దాని యెప్పటి స్వరూపపమును దాల్చినది. after her illness sherecovered her * beauty దానికి వౌళ్ళు కుదిరిన తరువాత దానిమునుపటి అందము వచ్చినది. * sin ఆదిమ పాపము. the * bookమూలాధారమైన గ్రంథము. this twon is called Madras but its *name was Chennapatnam యీ పట్టణమునకు అనాదిగా వుండే పేరు చెన్నపట్టణము అయితె దీన్ని మదరాస్ అని అంటారు.
Bowlderstones
(n), ( s), గండశైలముల, కొండమీదనుంచి దొల్లిన బ్రహ్మాండమైనకలుగుండ్లు, ఒడ్డుగుండ్లు.
Susceptible
(adj), apt to take an impression, capable of admitting వల్లగా వుండే, యెటుబడితే అటు తిరిగే. this house is * of improvements యీ యిల్లు యెట్లాగంటే అట్లా కట్టుకోవడానకు వల్లగా వున్నది. the Hindus are very * of instruction హిందువులకు చెప్పితే సులభముగా నేర్చుకొంటారు. a man of * hear సులభుడు,యెట్లా యీడిస్తే అట్లా వచ్చేవాడు. a house that is not * of improvement చక్క పెట్టుకోవడానకు వల్లగాకుండా వుండే యిల్లు.
To Continue
(v), ( a), యెడ తెగకుండా జరిగించుట, సాగించుట. God *s his merciesto us ఈశ్వరుని కటాక్షము మన యందు వుంటూనే వున్నది. he *s his studies వాడుచదువుతూనే వున్నాడు విడవకుండా చదువుతూ వున్నాడు. why do they * thiscustom వాండ్లు యెందుకు ఆ వాడికనే పట్టుకొని వున్నారు.
To Brunish
(v), ( a), మెరుగు బెట్టుట, చికిలిచేసుట.
Spuose
(n), ( s), a wife భార్య. or a husband భర్త. his * వాని భార్య.her * దాని భర్త.
To Refer
(v), ( a), and v. n. to direct to another person వొకని వద్దకి పంపుట. hereferred me to his brother for information తన తమ్ముణ్ని పోయిఅడుగుమన్నాడు. I referred the case to him for trial ` వ్యాజ్యమునువిచారించుమని వాడి వద్దకి పంపినాను. to have connection or bear relationసంబంధించుట. these words * to the same affair ఈ మాటలున్ను ఆప్రమేయమును గురించినవే. I do not know what this *to ఇది యెందున గురించినదోనాకు తెలియదు. I referred to his father for the money అతని తండ్రిని పోయిరూకలు అడిగినాను. he referred me to his father for the money రూకలనుగురించి తన తండ్రిని అడుగుమన్నాడు. I referred again to that account ఆ లెక్కనుమళ్లీ చూచుకొన్నాను. when I referred tot he Dictionary for this word Icould not find it నేను యీ మాటను నిఘంటువులో చూస్తే చిక్కలేదు. I referredhim to the Dictionary for this word యీ మాట నిఘంటువులో పోయిచూచుకొమ్మని వాడితో చెప్పినాను.
Accession
(n), ( s), ప్రవేశము. after this * ఆయనకు ప్రవేశమైన తరవాత, అనగాఆయన సింహాసన మెక్కిన తరవాత.
Reptile
(n), ( s), ప్రాకేటిది. serpents, lizards, and other *s పాములు బల్లులు మొదలైన పాకే జంతువులు. he is a vile * వాడు వొక దుష్ట జంతువు.
Lection
(n), ( s), a reading ప్రతిభేదము , పాఠభేదము, పాఠాంతరము.
Houri
(n), ( s), వనదేవత, అప్సరస్త్రీ.
Discharge
(n), ( s), letting విసర్జనము, విమోచనము, విడిచిపెట్టడము.performance నెరవేర్చడము. in the * of his duty అతనిపనినెరవేర్చడములో. dismissal తోసివేయడము. release విడుదల చేయడము.చెల్లు. after he obtained his * from jail. చెరసాలలో నుంచివిడుదలైన తరువాత. or * flow కారడము. there was a heavy * of rain జడివాన కురిసినది. at a single * the gun killedthree men ఒక ఫిరంగి వేటుకు ముగ్గురు చచ్చినారు. I heard the *of a gun తుపాకి వేటు విన్నాను. the * of the gun was very loudఆ ఫిరంగిది మహామంచి ధ్వని. the *s both of the stomach andof the bowels shewed the presence of poison వాంతిలోనున్నుభేదిలోనున్ను ఆ విషము అగుపడ్డది.
To Eulogize
(v), ( a), స్తుతించుట, స్తోత్రము చేసుట, శ్లాఘించుట.
Mystical
(adj), గూఢమైన, మర్మమైన, దురవగాహమైన, భావగర్భితమైన.
Hod
(n), ( s), గచ్చు మోసే కాడగల తొట్టి, కాడకింది కిన్ని నోరుపైకిన్ని తిప్పక ఘంటఆకారముగా వుంటున్నది.
De Novo
(adv), (These are Latin words ) పునః, మళ్ళి.
Advantaged
(adj), లాభమును పొందిన, ఫలమును పొందిన.
Affronting
(adj), అవమానమైన, తిరస్కారమైన, అమర్యాదైన.
Cabalist
(n), ( s), యహూది వండ్ల యొక్క గుప్తవిద్య తెలిసిన పండితుడు,గుప్తమైన ఐతిహ్యములు తెలిసిన పండితుడు.
Ache
(n), ( s), నొప్పి. heart * మనోవ్యధ. tooth * పండ్లతీపు.ear * చెవిపోటు.


[1] Monolingual Dictionary: Here a word in a language is interpreted in that language. Such as Telugu to Telugu, English to English. The word Pamphlet is taken from English to Telugu dictionary.

[2] Bilingual Dictionary: Here words from one language are interpreted in another language. Such as English to Telugu. Our website is a bilingual dictionary. If you are looking for the meaning of the word Pamphlet now, you will find the meaning of a few thousand words here in addition to the meaning of the word Pamphlet. Try searching for your desired word.

[3] Historical Dictionary: When a word was first coined, what was its spelling and meaning during the first coinage, when did its spelling, pronunciation and meaning change, and what is the current form and meaning of the word as described in the dictionary, so E. Historical Dictionary. E.g., The Shorter Oxford English Dictionary. The dictionary from which the word Pamphlet is derived has many meanings in the historical dictionary. But The Shorter Oxford English Dictionary is the best.

[4] Subject Dictionary: In this dictionary, everything related to any subject is arranged and explained according to the dictionary. For example — Dictionary of History, Dictionary of Botany, Dictionary of Economics. In addition to Pamphlet, many words from the subject dictionary can be found here. There are several dictionaries available on the market.
Random Fonts
Suguna Bangla Font
Suguna
Download
View Count : 84791
Mandali Bangla Font
Mandali
Download
View Count : 79905
Pothana-2000 Bangla Font
Pothana-2000
Download
View Count : 64010
Ponnala Bangla Font
Ponnala
Download
View Count : 58317
GIST-TLOT Atreya Bold Bangla Font
GIST-TLOT Atreya Bold
Download
View Count : 39503
GIST-TLOT Golkonda Bold Bangla Font
GIST-TLOT Golkonda Bold
Download
View Count : 38671
Ramabhadra Bangla Font
Ramabhadra
Download
View Count : 28618
Mallanna Bangla Font
Mallanna
Download
View Count : 28441

Please like, if you love this website
close