Telugu Meaning of Rabbit

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the telugu language with its free online services. Telugu meaning of Rabbit is as below...

Rabbit : (n), ( s), సీమకుందేలు. a welsh * వుప్పు, మిరియము వేసి కాల్చిన జున్ను గడ్డతునక. properly spelt ` Rare bit."


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of telugu language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


Manslayer
(n), ( s), మనిషిని చంపేవాడు, మనుష్యహంత, నరాకుంతకుడ. BRY.2. 97.
Garbled
(adj), నేమిన, మలిచిన, కోడిన, a * account మాయలెక్కకొంత తోసివేసి కొంత పెట్టుకున్న లెక్క. * goods తరగతిగాయేర్పరచిన సరుకులు. that description is false and * లేనిసంగతులు వ్రాసినారు వుండే సంగతులు విడిచిపేట్టినారు.
Duplex
(adj), see Double,.
Afterthought
(n), ( s), వెనకపుట్టిన యోచన, తర్వాత పుట్టిన తలంపు.
To Cherrup
(v), ( n), వూరపిచ్చుకవలె కూసుట, కిచకిచమనుట, కుక్కనుచూ, గుర్రమును, దా, అని ముద్దుగా పిలుచుట.
Jesses
(n), ( s), అత్తెమలు, అనగా డేగను చేతిమీది కెక్కించుకొనేటప్పుడు గోళ్లు గుచ్చుకోకుండా చేతి మీద కట్టుకొనేతోలు, యిందుకు వుదాహరణ, మనుచరిత్ర. ఆ. 4. ప. 27.
To Transfuse
(v), ( a), to pour out of one into another పాత్రాంతరము చేసుట,పోసుట, వొకటిలో నుంచి మరి వొకట్లో పోసుట. in this translation he hascompletely *d the spirit of the original యీ భాషాంతరములో మూలముయొక్క యావత్తు నిగ్గును తీసుకొనివచ్చి పెట్టినాడు.
Obstinate
(adj), మూర్ఖమైన, ముష్కరమైన. an * disease మొండి రోగము, కుదరని రోగము, అసాధ్య రోగము.
To Envy
(v), ( a), అసూయపడుట, కడుపుమంట పడుట. they * his situationవాడి వుద్యోగమును గురించి అసూయపడుతున్నారు. I * his talents వాడి ప్రజ్ఞనాకు లేకపోయెనే.
Grating
(adj), అసహ్యకరమైన, చీదరైన, సంకటమైన.
Fire-arms
(n), ( s), తుపాకి, పిస్తోలు, యీ శబ్ధము ఫిరంగులకు చెల్లదు.
To Divest
(v), ( a), లేకుండా చేసుట, దోచుట, అపహరించుట.he *ed the tree of its bark ఆ చెట్టుపట్టను వొలిచివేసినాడు. he *ed himself of his coat వాడు చొక్కాయ తీసివేసినాడు. weshould * ourselves of prejudice మనము దురభిమానమును విడిచిపెట్టవలెను.the question is now *ed of difficulties సరే ఆ సంగతిలో వుండేసంకటములు తీరిపోయినవి. To divide, v. a. భాగించుట, రెండుగా చేసుట, ఖండించుట, తుండించుట, తెంచుట, పృథక్కుచేసుట, ప్రత్యేకముగాచేసుట.he *d the people into two parts వాండ్లను రెండు భాగములుగాచేసినాడు. or to deal out పంచిపెట్టుట. he *d it amongthe children దాన్ని బిడ్డలకు పంచిపెట్టినాడు, వినియోగముచేసినాడు. they *d themselves into three bodies వాండ్లు మూడు తెగలైనారు.in arithmetic భాగహారించుట, పాలుపుచ్చుట . * 100 by 4 నలుగురికినూరియ్యి, నూటిని నాలుగింట భాగించు.
Puff
(n), ( s), a quick blast with the mouth వొక వూదు. a blast of windగాలి దెబ్బ. the wind came in *s గాలి బుస్సుమని కొట్టినది. a kind of foodవొక విధమైన పిండి వంట. a fungous ball filled with dust కుక్కగొడుగు. a powder * వాసన పొడి చల్లుకొనే బొచ్చుతో చేసిన చెండు. an advertisement ornotice మనుష్యలకు ఆశ పుట్టేలాగున కొట్టే జల్లి మాటలు.
Bricklayer
(n), ( s), కాశేవాడు, తాపికాడు, కొల్లెత్తువాడు.
Tautology
(n), ( s), ఆమ్రేడితము, చెప్పిన దాన్నే చెప్పడము, పౌనరుక్త్యము.
Predisposition
(n), ( s), సిద్ధము, ఆయత్తము, ఉద్యుక్తము.
Play
(n), ( s), ఆర, క్రీడ, కేళి, లీల. the children were then at *అప్పట్లో బిడ్డలు ఆడుకొంటూ వుండిరి. or comedy నాటకము, కేళిక. dice * జూదము.this is foul * యిది అన్యాయము. he met with foul * వాడికి మోసము వచ్చినది.అనగా చంపబడ్డాడు. give him fair * వాణ్ని తొందర పెట్టక, రచ్చపెట్టక.a * upon words శ్లేష, ద్వ్యర్థి శబ్ద చమత్కారము. she scolded him in * వాణ్ని ఆట్లాటకు తిట్టినది, వూరికె తిట్టినది. the school is now in full * ఆ పల్లెకూటము యిప్పుడు వుచ్ఛ్రాయముగా వున్నది. in this letter he used some bye *యీ జాబులో వాడు కొంత అన్యాపదేశముగా వ్రాసినాడు. Bear's * మోటుసరసము.his knowledge of the language came into * on this journey వాడికి ఆ భాష తెలిసివుండడము యీ ప్రయాణములో పనికి వచ్చినది.
Sneaker
a large bowl బోగోణి,బోగిణి,డబర
Superadded
(adj), పైగా చేసిన, మరిన్నిచేసిన.
Proem
(n), ( s), అవతారిక, పీఠిక.


[1] Monolingual Dictionary: Here a word in a language is interpreted in that language. Such as Telugu to Telugu, English to English. The word Rabbit is taken from English to Telugu dictionary.

[2] Bilingual Dictionary: Here words from one language are interpreted in another language. Such as English to Telugu. Our website is a bilingual dictionary. If you are looking for the meaning of the word Rabbit now, you will find the meaning of a few thousand words here in addition to the meaning of the word Rabbit. Try searching for your desired word.

[3] Historical Dictionary: When a word was first coined, what was its spelling and meaning during the first coinage, when did its spelling, pronunciation and meaning change, and what is the current form and meaning of the word as described in the dictionary, so E. Historical Dictionary. E.g., The Shorter Oxford English Dictionary. The dictionary from which the word Rabbit is derived has many meanings in the historical dictionary. But The Shorter Oxford English Dictionary is the best.

[4] Subject Dictionary: In this dictionary, everything related to any subject is arranged and explained according to the dictionary. For example — Dictionary of History, Dictionary of Botany, Dictionary of Economics. In addition to Rabbit, many words from the subject dictionary can be found here. There are several dictionaries available on the market.
Random Fonts
Suguna Bangla Font
Suguna
Download
View Count : 80592
Mandali Bangla Font
Mandali
Download
View Count : 77999
Pothana-2000 Bangla Font
Pothana-2000
Download
View Count : 62117
Ponnala Bangla Font
Ponnala
Download
View Count : 56043
GIST-TLOT Atreya Bold Bangla Font
GIST-TLOT Atreya Bold
Download
View Count : 38018
GIST-TLOT Golkonda Bold Bangla Font
GIST-TLOT Golkonda Bold
Download
View Count : 37157
Ramabhadra Bangla Font
Ramabhadra
Download
View Count : 28162
Mallanna Bangla Font
Mallanna
Download
View Count : 27186

Please like, if you love this website
close