Telugu Meaning of Solvent

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the telugu language with its free online services. Telugu meaning of Solvent is as below...

Solvent : (adj), able to pay debts contracted పడిన అప్పులనుచెల్లించగల. in a Chemistry లోహమును కరిగించే ద్రావకము.


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of telugu language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


Instrumental
(adj), కారణముగా వుండే, సాధకముగా వుండే, సహకారిగా వుండే,(not vocal) * music వాద్యము.
Battery
(n), ( s), place for guns మోర్జా, బురుజు. or beating కొట్టడము. he broughtan action of * against them వాండ్లు తన్ను కొట్టినట్టు వాండ్లమీద ఫిరంగులతీరుగా యేర్పరచిన సీసాలు.
Toddy
(n), ( s), కల్లు, మద్యము, సారాయి. to draw * కల్లు గీచుట. a * drawerఈండ్రవాడు. the toddy-bird గిజివాడు. ( See proof in Encycl. Brit. )
Encompassed
(adj), చుట్టుకొన్న, ఆవరించుకొన్న, ముట్టడివేసిన. his friends * him వాణ్ని చుట్టుకొని వుండే స్నేహితులు.
Italic
(adj), ఒకవిధమైన, ఆ దోకపాటుగా వుండే అక్షరములు. in the Bibleat the head of every chapter the contents are printed in * బైబులులో ప్రతి అధ్యాయము యొక్క మొదట ఆదోకపాటుగా వుండే సన్నఅక్షరములుతో అచ్చు వేయబడి వున్నది.
Packthread
(n), ( s), కట్ట కట్టే నూలు దారము, దీనితో ముఖ్యముగా పేనాలు కట్టుతారు.
Forger
(n), ( s), తప్పు చేవ్రాలుచేసేవాడు, తప్పు దస్తావేజు పుట్టించేవాడు.
To Participate
(v), ( n), అనుభవించుట, భాగరి, అవుట. they * d in his kindness వీరియందున్ను వాడి అనుగ్రహము వచ్చినది. he *d in the profits of this దీని యొక్కలాభము అతనికిన్నీ చెందినది. he *d my joy నా తోటి పాటు సంతోషించెను.
Commons
(n), ( s), (add,) the vulgar ప్రజలు లోకులు, కాపులు. Companion, n. s. (as meaning a short commentary] లఘుటీక orఉపజీవిక. "The * to the Bible" printed in Bengali 1846 bearsthe title ధర్మపుస్తక పాఠోపకారకము. "The printers compaion" (A certain book) ముద్రాక్షర శాస్త్రోపజీవిక.
Slavish
(adj), base, miserable దిక్కుమాలిన, దీనమైన, క్షుద్రమైన. Slavishly, adv. basely, miserably దీనత్వముగా, దిక్కుమాలినరీతిగా,క్షుద్రముగా.
Science
(n), ( s), శాస్త్రము, విద్య. the * of medicine వైద్యశాస్త్రము.the * of logic తర్కశాస్త్రము. he is skilled in ట్హే *s వాడు శాస్త్రములలో వ్యక్తుడుగా ఉన్నాడు.
Loweringly
(adv), or Louringly మందారముగా, చిటపటలాడుతూ, దుమదుమలాడుతూ.See To Lower v. n.
All
(adj), అంతా, అన్ని, యావత్తు, సర్వమై, సమస్తమైన. * and sundry పిన్నాపెద్దా.By * means అన్ని విధాల. with * his wit వాడింత తెలిసినవాడైయుండిన్ని. heis lord of * ఆయనే సర్వేశ్వరుడు. * night రాత్రి అంతా. * yesterday నిన్నటిదినమంతా. One and all అందరున్ను. after * మెట్టుకు, తుదకు. at * యెంతమాత్రము. * I pray for is this నేను వేడుకొనేదంతా యిదే. this is * I know నాకుతెలిసినది యింతే, యింతకు మించి నేను యెరగను. I am wet * over నేను శుద్ధముగాతడిసినాను, బొత్తిగా తడిసినాను. * through the country దేశములోనంతా. he was *in * in all to her ఆమెకు కొడుకే ప్రపంచము అతిముఖ్యము. * at once I sawhim coming యింతలో అతడు రావడము చూస్తిని. he was crawling on * foursదోగాడుతూ వుండినాడు. to gamble at * fours ఒకతరహా జూదమాడుట. they losttheir * వారి యావత్తు సొత్తున్ను పోయినది. he left his * to us వాడి యావత్తుసొత్తున్ను మాకిచ్చినాడు. In * there were two hundred men వుండినదంతాయిన్నూరుమంది * hail ! శుభము శుభము.
Liquid
(n), ( s), ద్రవద్రవ్యము. honey is a thick * తేనె చిక్కనగా వుండేటిది.
Superexcellent
(adj), అతి ఘనమైన.
Heliotrope
(n), ( s), (add,) భూరుండి, గురుగుచెట్టు.
Manikin
(n), ( s), పొట్టివాడు, మరుగుజ్జు.
To Lick, Lick
(v), (a.), నాకుట. his foes shall * the dust వాడి శత్రువులు గడ్డితిందురు, వొడిపోదురు. pride that *s the dust కుంగిన గర్వము, he *ed his chaps at this దాన్ని చూచి గుటకలు మింగినాడు. or to cudgel బాదుట, పులుముట.
Powerful
(adj), శక్తిగల, బలమైన, వేగమైన. a * man బలవంతుడు,కాయపుష్టిగలవాడు. a * medicine వేగమైన మందు.
Incredulousness
(n), ( s), అపనమ్మిక. on account of his * వాడు నమ్మలేదుగనుక.


[1] Monolingual Dictionary: Here a word in a language is interpreted in that language. Such as Telugu to Telugu, English to English. The word Solvent is taken from English to Telugu dictionary.

[2] Bilingual Dictionary: Here words from one language are interpreted in another language. Such as English to Telugu. Our website is a bilingual dictionary. If you are looking for the meaning of the word Solvent now, you will find the meaning of a few thousand words here in addition to the meaning of the word Solvent. Try searching for your desired word.

[3] Historical Dictionary: When a word was first coined, what was its spelling and meaning during the first coinage, when did its spelling, pronunciation and meaning change, and what is the current form and meaning of the word as described in the dictionary, so E. Historical Dictionary. E.g., The Shorter Oxford English Dictionary. The dictionary from which the word Solvent is derived has many meanings in the historical dictionary. But The Shorter Oxford English Dictionary is the best.

[4] Subject Dictionary: In this dictionary, everything related to any subject is arranged and explained according to the dictionary. For example — Dictionary of History, Dictionary of Botany, Dictionary of Economics. In addition to Solvent, many words from the subject dictionary can be found here. There are several dictionaries available on the market.
Random Fonts
Mandali Bangla Font
Mandali
Download
View Count : 54056
Suguna Bangla Font
Suguna
Download
View Count : 44714
Pothana-2000 Bangla Font
Pothana-2000
Download
View Count : 42457
Ponnala Bangla Font
Ponnala
Download
View Count : 33255
GIST-TLOT Atreya Bold Bangla Font
GIST-TLOT Atreya Bold
Download
View Count : 30007
GIST-TLOT Golkonda Bold Bangla Font
GIST-TLOT Golkonda Bold
Download
View Count : 23515
Ramabhadra Bangla Font
Ramabhadra
Download
View Count : 22074
NTR Bangla Font
NTR
Download
View Count : 21742

Please like, if you love this website