English Meaning of బంటి

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the Telugu language with its free online services. English meaning of బంటి is as below...

బంటి : (p. 858) baṇṭi banṭi. [Tel.] affix: As high as; up to. లోతుయొక్క ప్రమాణము. మొలబంటినీరు water up to one's waist.మోకాలిబంటి knee-deep. పుక్కిటిబంటి deep as far as the cheeks. ఈతబంటి deep enough for swimming.


 


Write your word as a Telugu and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


బరిణ
(p. 869) bariṇa or బరిణె bariṇa. [Tel.] n. A little box. పొడిబరిణె a snuff box. బరిడెగవ్వ or బరిణెగవ్వ bariḍe-gavva. n. A kind of cake, భక్ష్యవిశేషము. హంస. i. బరిణపురుగు or బరిడెపురుగు bariṇa-purugu. n. A cockroach. బొద్దింక, బొద్దీగ.
బిసిబిసి
(p. 887) bisibisi bisi-bisi. [Tel. anuk.] adj. Sweet and savoury. లగువుబిగువుకల, ముద్దుగానున్న. బిసిబిసిమాటలు charming prattle. ముద్దు మాటలు. 'మరియునెన్నియుం బిసిబిసిమాటలమర, బ్రియముచెప్పియునదరవైచియు హితాను, వృత్తి దెలిపియునొకకొంత మెత్తబడగ, జేసి.' ప్రభావతీ ప్రద్యుమ్నము. v. 18.
బోద
(p. 911) bōda bōda. [Tel.] adj. Swollen, as a leg. బోదకాలు a swollen diseased leg. 'వ్రేలడగు బొజ్జగలబోదకాలివాని.' A. vi. 22. బోదచరచు to swell. 'పొడచెదరి బోదచరచిన యొడళ్లతో.' Swa. iv. 21. టీ బోదచరచచిన, ఏకరీతిగా బలగినటువంటి. n. The young or chick of a bird or tree. పక్షిపిల్ల. రాయంచబోదలు, రాజహంసయొక్క కొదములు. 'ఎగుబోదలైగూడుదిగనాడి పెదమ్రాకులెక్కనారసి యుత్సహింపలేదు. P. i. 291. ఎగుబోదలై, పెద్దపిల్లలై, అనగా ఎగసేమాత్రపు పిల్లలనుట.' దైవికంబునగూడు దప్పినేలనుబడ్డ రాచిల్కబోదల బ్రోచుపిల్లి. Kālahasti ii. 83. పోకబోద a tender areca nut tree, లేతపోక. అంచబోద a young swan, ఎలుకబోద a young rat.
బొడబొడ
(p. 906) boḍaboḍa boḍa-boḍa. [Tel.] n. A gushing noise, as of swiftly flowing water. A loud noise.
బ్రద్ద
(p. 913) bradda Same as బద్ద. (q. v.) బ్రద్దలవారు or బద్దలవారు braddala-vāru. n. Officers, footmen, personal attendants. బంట్రౌతులు, వేత్రధరులు. 'బ్రద్ధలవారిగన్గొని పురంబున నారసిసుప్రసిద్ధులౌ, పెద్దలనెల్ల నిచ్చటికి బిల్వుడు పొండనవారలేగి.' Chenna. v. 247. బ్రద్దపరి bradda-pari. n. A shield made of wickerwork. పేములతో నల్లికేడెము. బ్రద్దర bradd-ara. (బ్రద్ద + అర.)n. A piece, bit, తునక, చీలిక.
బోడ
(p. 910) bōḍa , బోడి or బోడు bōḍa. [Tel.] adj. Bald, bare, hornless, cropped. n. A monk. సన్యాసి. బోడితల bald-head. బోడితలతో వచ్చినాడు he came with his head bare or uncovered. బోడిఆవు a hornless cow. బోడిఅమ్ము a blunt arrow, an arrow without a point. వారిని బాగా బోడిచేసినాడు he stripped them bare, or plundered them. బోడియేనుగు a tuskless elephant. బోడిచెట్టు a pollard or a tree with the boughs cut off. బోడతీరువ gross tax (as on a crop) without deducting charges. 'ఆసపడిబోడవైన నేనగుదుగాని యింటి సొమ్మెక్కకాసైన నియ్య.' S. ix. 3. బోడడు a bald headed man, బోడివాడు. బోడతరము bōda-taramu. n. A plant, Sphœranthus indicus. శ్రావణీ, ముండినిచెట్టు. Ainslie. 167. బోడలు bōḍalu. n. Hornless cattle. కొమ్ములురాని పశువులు. బోడసరము Same as బొడ్డసరము. (q. v.) బోడికోడి bōḍi-kōḍi. [Tel.] n. A coot, Fulica atra (F.B.I.) బోడించు or బోడిచేయు boḍinṭsu. v. a. To make bald to crop the hair on the head entirely, to shave the hair on the head entirely, to shave the head entirely bare. బోడింపు boḍimpu. n. The act of removing the hair on the head entirely. బోడిచేయుట.
బుగడ
(p. 889) bugaḍa bugaḍa. [Tel.] n. A gold pin worn in the tip of the car.
బిడారము
(p. 883) biḍāramu or బిడారు biḍāramu. [Tel.] n. A caravan. వర్తకులసమూహము, చనుప. A drove of loaded cattle. A load. A head. వక్కలబిడారు a heap of sacks of areca nut. A camp or halting place. విడిది, బస, వాసస్థానము. కంచరబిడారము a tinker's camp. 'ఆ రాజులను మాళవాది నాధుండు కూరిమితో నెదుర్కొనుమరప్పించి తనదు బిడరులందరికినొసంగి.' Vencata. P. 35. టీ తనదుబిడారులు అనగా తనవిడుదులు.
భౌతికము
(p. 929) bhautikamu bhautikamu. [Skt. from భూతము.] adj. Elementary, appertaining to the elements. పాంచభౌతికము composed of the five elements.
బెస్త
(p. 900) besta or బెస్తవాడు besta. [Tel.] n. A man that belongs to the caste of fishermen and palanquin bearers. బోయీ. బెస్తపెత్తనము చేయు to swagger, lord it, brag (because a head bearer is a jack in office.)


[1] ఏకభాషా నిఘంటువు: ఇక్కడ ఒక భాషలోని పదం ఆ భాషలో వివరించబడుతుంది. తెలుగు నుండి తెలుగు, ఇంగ్లీష్ నుండి ఇంగ్లీష్ వంటివి. బంటి అనే పదం ఇంగ్లీష్ నుండి తెలుగు నిఘంటువుకి తీసుకోబడింది.

[2] ద్విభాషా నిఘంటువు: ఇక్కడ ఒక భాషలోని పదాలను మరొక భాషలో అర్థం చేసుకుంటారు. ఇంగ్లీష్ నుండి తెలుగు వరకు. మా వెబ్‌సైట్ ద్విభాషా నిఘంటువు. మీరు పదం బంటి కోసం వెతుకుతుంటే, బంటి అనే పదంతో పాటు కొన్ని వేల పదాల అర్థాన్ని ఇక్కడ మీరు కనుగొంటారు. మీకు కావలసిన పదాన్ని శోధించడానికి ప్రయత్నించండి.

[3] హిస్టారికల్ డిక్షనరీ: ఒక పదాన్ని మొదటిసారి కాయిన్ చేసినప్పుడు, మొదటి నాణేల సమయంలో దాని స్పెల్లింగ్ మరియు అర్థం ఏమిటి, దాని స్పెల్లింగ్, ఉచ్చారణ మరియు అర్థం ఎప్పుడు మారిపోయాయి మరియు డిక్షనరీలో వివరించిన విధంగా పదం యొక్క ప్రస్తుత రూపం మరియు అర్థం ఏమిటి , కాబట్టి E. చారిత్రక నిఘంటువు. ఉదా., ది షార్టర్ ఆక్స్‌ఫర్డ్ ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ. బంటి అనే పదం నుండి తీసుకోబడిన నిఘంటువు చారిత్రక నిఘంటువులో అనేక అర్థాలను కలిగి ఉంది. కానీ ది షార్టర్ ఆక్స్‌ఫర్డ్ ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ ఉత్తమమైనది.

[4] సబ్జెక్ట్ డిక్షనరీ: ఈ డిక్షనరీలో, ఏదైనా సబ్జెక్ట్‌కు సంబంధించిన ప్రతిదీ డిక్షనరీ ప్రకారం అమర్చబడి, వివరించబడింది. ఉదాహరణకు - డిక్షనరీ ఆఫ్ హిస్టరీ, డిక్షనరీ ఆఫ్ బోటనీ, డిక్షనరీ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్. బంటి తో పాటు, సబ్జెక్ట్ డిక్షనరీ నుండి అనేక పదాలను ఇక్కడ చూడవచ్చు. మార్కెట్లో అనేక నిఘంటువులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
Random Fonts
Suguna Bangla Font
Suguna
Download
View Count : 85744
Mandali Bangla Font
Mandali
Download
View Count : 80405
Pothana-2000 Bangla Font
Pothana-2000
Download
View Count : 64560
Ponnala Bangla Font
Ponnala
Download
View Count : 58778
GIST-TLOT Atreya Bold Bangla Font
GIST-TLOT Atreya Bold
Download
View Count : 39915
GIST-TLOT Golkonda Bold Bangla Font
GIST-TLOT Golkonda Bold
Download
View Count : 38939
Ramabhadra Bangla Font
Ramabhadra
Download
View Count : 28726
Mallanna Bangla Font
Mallanna
Download
View Count : 28642

Please like, if you love this website
close