English Meaning of వీతిహోత్రుడు

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the Telugu language with its free online services. English meaning of వీతిహోత్రుడు is as below...

వీతిహోత్రుడు : (p. 1200) vītihōtruḍu vīti-hōtrudu. [Skt.] n. An epithet of the god of fire. అగ్నిహోత్రుడు.


 


Write your word as a Telugu and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


వీలు
(p. 1202) vīlu or వ్రీలు vīlu. [Tel.] v. n. To split, burst asunder, as a ripe fruit. విచ్చు, పగులు, చీలు. 'నాగుండెతూలదువీలదుతునియలైపోదు.' HD. ii. 277. 'అడుగునబండివీలియసలై మధువుపుట్టగద్రావతేంట్లుమల్లడిగొనిచుట్టిరా.' A. i. 21. 'వెలువడిరార్పులన్ దిశలువీలగ జేయుచున్.' BRY. ii. 77.
వైతరణి
(p. 1228) vaitaraṇi vaitaraṇi. [Skt. from వితరణి.] n. The river of fire that is said to exist in hell. The Hindu Styx. నరకమందలి నిప్పులనది. The name of the mother of the Rākṣhasas or giants. రాక్షసులతల్లి.
వీరు
(p. 1201) vīru vīru. [Tel.] pron. These persons. వీండ్రు. వీరికి to these persons. 'వారికి వీరికిని దొడ్డవాదయ్యె.' BX. viii. 34. వీరువారవక అందరిని తిట్టినాడు he abused them all without distinction.
వెచ్చము
(p. 1206) veccamu veṭsṭsamu. [from Skt. విసర్జనం.] n. Expenditure, expense. వ్యయము. Purchasing petty articles for household use on credit. ఇంటికి వాడుకొనుటకు కావలసిన చిల్లరవస్తువుల అప్పు. 'సరసుడనైతే అంగడి వెచ్చములాడకు వెంగలితోజెలిమివలవదువినరా.' Sumati. 105. ఆసువెచ్చము the tax on every ' shuttle. 'పిసినివానియింట పీనుగు వెడలిన కట్టుకోలడు నుకాసులిచ్చి వెచ్చమాయెననుచచు వెక్కివెక్కేడ్చురా.' Vēma. i. 34. వెచ్చకాడు veṭsa-kāḍu. n. A spendthrift. మిక్కిలికర్చు చేయువాడు. A gallant or paramour, విటుడు. వెచ్చపెట్టు or వెచ్చించు veṭsṭsa-peṭṭu. v. a. To spend, to lay out. వ్యయముచేయు. 'కట్టకకుడువక పరులకుబెట్టక తమతండ్రిగూడపెట్టినసిరి దాగట్టి యుగుడిచియునొరులకు బెట్టియదనయిచ్చ వెచ్చపెట్టదలంచెన్.' Zacca. ii. 'దాతననుచుసకలధనమపాత్రులకును వెచ్చపెట్టుటదియెవెర్రితనము.' Kuchelo. iii. 140. వెచ్చపోవు, వెచ్చపడు or వెచ్చమగు veṭsṭsa-pōvu. v. n. To be spent. వ్యయమగు.
వెధవ
(p. 1209) vedhava vedhava. [Tel.] n. Corruptiuon of విధవ. (q. v.)
వేటికి
(p. 1219) vēṭiki or వేనికి vēṭiki. [Tel. from ఏవి which.] n. To which things: the dative plural of ఏవి which things. Also, it is the anuk. of the phrase సాటికి, as సాటికివేటికి in rivalry. 'సాటికివేటికీచలము నిచ్చలముగా.'
వ్యుత్పత్తి
(p. 1236) vyutpatti vy-utpatti. [Skt.] n. Production, origin, birth. The orign of words, derivation, etymology, శబ్దసంభవప్రకారము, శబ్ద సాధనజ్ఞానము. Science, learning, critical knowledge. తెలివి, పాండిత్యము, నైపుణ్యము, విగ్రహము. వ్యుత్పత్తియగు to be born, పుట్టు; to become instructed in or acquainted with. కావ్యవ్యుత్పత్తి acquaintance with a poem. శాస్త్రవ్యుత్పత్తి skill in an art. అవయవవ్యుత్పత్తి acquaintance with etymology. వ్యుత్పన్నము vy-utpannamu. adj. Derived, formed as a derivative word. పుట్టిన, కలిగిన. (ఇది శబ్దమును గురించినమాట.) వ్యుత్పన్నుడు vy-utpannuḍu. n. One who is versed in proficient or learned.నిపుణుడు, పండితుడు, సాహిత్యము గలవాడు. వ్యుత్పాదకము vy-utpādakamu. adj. Instructive. పాండిత్యజనకమైన. ఇది మంచి వ్యుత్పాదక గ్రంథము this is a very improving book.
వృత్రహుడు
(p. 1203) vṛtrahuḍu vṛitrahuḍu. [Skt.] n. A name of Indra. ఇంద్రుడు.
వెక్కిరించు
(p. 1205) vekkiriñcu vekkir-inṭsu. [from Skt. వికారము.] v. n. & a. To jeer, scoff at, ridicule, mimic, అపహసించు, వికారచేష్టలు చేయు. వెక్కిరింత or వెక్కిరింపు vekkirinta. n. Mimicry, jeering, ridicule. అపహాస్యము.
వైకృతము
(p. 1227) vaikṛtamu vaikṛitamu. [Skt. from వికృతి.] adj. Changed, modified. వికృతినొందిన, మారురూపుగల.


[1] ఏకభాషా నిఘంటువు: ఇక్కడ ఒక భాషలోని పదం ఆ భాషలో వివరించబడుతుంది. తెలుగు నుండి తెలుగు, ఇంగ్లీష్ నుండి ఇంగ్లీష్ వంటివి. వీతిహోత్రుడు అనే పదం ఇంగ్లీష్ నుండి తెలుగు నిఘంటువుకి తీసుకోబడింది.

[2] ద్విభాషా నిఘంటువు: ఇక్కడ ఒక భాషలోని పదాలను మరొక భాషలో అర్థం చేసుకుంటారు. ఇంగ్లీష్ నుండి తెలుగు వరకు. మా వెబ్‌సైట్ ద్విభాషా నిఘంటువు. మీరు పదం వీతిహోత్రుడు కోసం వెతుకుతుంటే, వీతిహోత్రుడు అనే పదంతో పాటు కొన్ని వేల పదాల అర్థాన్ని ఇక్కడ మీరు కనుగొంటారు. మీకు కావలసిన పదాన్ని శోధించడానికి ప్రయత్నించండి.

[3] హిస్టారికల్ డిక్షనరీ: ఒక పదాన్ని మొదటిసారి కాయిన్ చేసినప్పుడు, మొదటి నాణేల సమయంలో దాని స్పెల్లింగ్ మరియు అర్థం ఏమిటి, దాని స్పెల్లింగ్, ఉచ్చారణ మరియు అర్థం ఎప్పుడు మారిపోయాయి మరియు డిక్షనరీలో వివరించిన విధంగా పదం యొక్క ప్రస్తుత రూపం మరియు అర్థం ఏమిటి , కాబట్టి E. చారిత్రక నిఘంటువు. ఉదా., ది షార్టర్ ఆక్స్‌ఫర్డ్ ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ. వీతిహోత్రుడు అనే పదం నుండి తీసుకోబడిన నిఘంటువు చారిత్రక నిఘంటువులో అనేక అర్థాలను కలిగి ఉంది. కానీ ది షార్టర్ ఆక్స్‌ఫర్డ్ ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ ఉత్తమమైనది.

[4] సబ్జెక్ట్ డిక్షనరీ: ఈ డిక్షనరీలో, ఏదైనా సబ్జెక్ట్‌కు సంబంధించిన ప్రతిదీ డిక్షనరీ ప్రకారం అమర్చబడి, వివరించబడింది. ఉదాహరణకు - డిక్షనరీ ఆఫ్ హిస్టరీ, డిక్షనరీ ఆఫ్ బోటనీ, డిక్షనరీ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్. వీతిహోత్రుడు తో పాటు, సబ్జెక్ట్ డిక్షనరీ నుండి అనేక పదాలను ఇక్కడ చూడవచ్చు. మార్కెట్లో అనేక నిఘంటువులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
Random Fonts
Mandali Bangla Font
Mandali
Download
View Count : 54054
Suguna Bangla Font
Suguna
Download
View Count : 44712
Pothana-2000 Bangla Font
Pothana-2000
Download
View Count : 42450
Ponnala Bangla Font
Ponnala
Download
View Count : 33250
GIST-TLOT Atreya Bold Bangla Font
GIST-TLOT Atreya Bold
Download
View Count : 30007
GIST-TLOT Golkonda Bold Bangla Font
GIST-TLOT Golkonda Bold
Download
View Count : 23513
Ramabhadra Bangla Font
Ramabhadra
Download
View Count : 22073
NTR Bangla Font
NTR
Download
View Count : 21741

Please like, if you love this website