Telugu to English Dictionary: కూ

This is the world's leading online source for Telugu to English definitions/meanings, we have been helping millions of people improve their use of the Telugu language with its free online services.


 


Write your word as a telugu and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....

కూ
(p. 301) kū or కూక kū. [Tel.] n. A cry, a shout. అరుపు. కూకపెట్టు or కూకవేయు to call , to shout. కూకలు scolding, sharp remarks, reprehension, reprimand. కూకలుపెట్టు or కూకలువేయు to reprimand, to blame, to chide, to find fault with, to send one away roughly.
కూకటి
(p. 302) kūkaṭi kūkaṭi. [Tel.] n. Curls, ringlets. పిల్లజుట్టు. adj. chief. ప్రధానము. కూకటి మూగ kūkaṭi-mūga. n. The Indian Roller or the forktailed shrike. పాలపిట్ట. కూకటివేటు kūkaṭi-vēru. n. The tap root, that from which other shoot out. రాజవంశమున్ కూకట. 'వేళ్లతో బెరికి.' Jai. i. 72.
కూకరించు
(p. 302) kūkariñcu kūkar-inṭsu. [Tel.] v. n. To scold, or reprimand. కూకలుపెట్టు. 'రేచివారినికూకరించిపోవు.' Satya Bhāma. iv. 58.
కూకి
(p. 302) kūki or కీకి kūki. [Tel.] n. A dove. కూకిరవము kūki-ravamu. n. Cooing, the voice of doves, murmuring notes. Satyab. i. 5.
కూకు
(p. 302) kūku kūku. [Tel. for కుంకు.] n. To set (as the sun or moon.) క్రుంకు. పొద్దుకూకినది the sun has set. పొద్దుగూకేవేళకు by sunset.
కూకుండు
(p. 302) kūkuṇḍu kūkunḍu. [Tel. for కూర్చుండు.] v. n. To sit down, to be seated.
కూకుడుగువ్వ
(p. 302) kūkuḍuguvva kūkuḍu-guvva. [Tel.] n. The Indian Hoopœ, Upupu indica (F.B.I.)
కూకుడువత్తి
(p. 302) kūkuḍuvatti kūkuḍu-vatti. [Tel.] n. Gossamer. కూకుడువత్తులయ్యె it was driven away like gossamer, i.e. piecemeal, bit by bit. నలినూకలు, తుత్తుమురు. 'కుంభిరదప్రహారముల కూకుడువత్తులనైనమిన్ను విశ్వంభరగూలునన్,' P. i. 50. See also L. iii. 139. and P. ii. 104.
కూకుదము
(p. 302) kūkudamu kūkudamu. [Skt.] n. Bestowing a daughter in marriage. సాలంకృతకన్యాదానము. కూకుదుడు kūkuduḍu. n. He who bestows a girl in marriage. సాలంకృత కన్యాదానము చేయువాడు.
కూకురుగుండంగి
(p. 302) kūkuruguṇḍaṅgi kūkuru-gunḍangi. [Tel.] n. The bird called the Gallinule or the Cuckoo. దాత్యూహము.
కూచము
(p. 302) kūcamu kūṭsamu. [Tel.] n. A pillar, post, prop. స్తంభము.
కూచి
(p. 302) kūci kūchi. [Tel.] adj. Sharp, sharp pointed. వాడియైన. కూచిచేయు kūchi-chēyu. v. n. To march as an army. దండు ప్రయాణమగు. కూచిమతము kūchi-matama. [Tel.] n. Name of a sect among the Sātānis. సాతానులలో నొకమతము.
కూచిమారము
(p. 302) kūcimāramu kūchi-māramu. [Tel.] n. Nonsense, mere conceits, lewdness. పోకిరితనము. 'కుటిలకుచ్ఛితములు కూచిమారములు, మటుమాయతనములు, మందుమాకులును.' L. vii. 278. కూచిమారుడు kūchi-māruḍu. n. A lewd man.
కూట
(p. 302) kūṭa kūṭa. [Skt.] adj. False, fictitious.
కూటపాకలము
(p. 302) kūṭapākalamu kūṭapākalamu. [Skt.] n. A fever, as a disease which attacks elephants. పిత్తజ్వరము. ఏనుగులకు వచ్చే ఒక జ్వరము. A kiln. 'ఎవ్వానిక్రోధంబు హీనదుర్జనమదేభ పరంపటలకు కూటపాకలంబు.' Vēdānta. Ras. i. 16.
Suguna Bangla Font
Suguna
Download
View Count : 84790
Mandali Bangla Font
Mandali
Download
View Count : 79905
Pothana-2000 Bangla Font
Pothana-2000
Download
View Count : 64010
Ponnala Bangla Font
Ponnala
Download
View Count : 58317
GIST-TLOT Atreya Bold Bangla Font
GIST-TLOT Atreya Bold
Download
View Count : 39503
GIST-TLOT Golkonda Bold Bangla Font
GIST-TLOT Golkonda Bold
Download
View Count : 38671
Ramabhadra Bangla Font
Ramabhadra
Download
View Count : 28618
Mallanna Bangla Font
Mallanna
Download
View Count : 28440

Please like, if you love this website
close