Telugu Meaning of Dutifully

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the telugu language with its free online services. Telugu meaning of Dutifully is as below...

Dutifully : (adv), సద్భక్తిగా, వినయవిధేయముగా, నమ్రతగా.


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of telugu language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


Well
(n), ( s), a pit of water బావి, కూపము, నుయ్యి. a dry *పాడు బావి. a * with steps దిగుడుబావి, నడబావి. a large *దొరువు. a draw * చేదుడుబావి. the * of a stair caseమలుచుట్టువలె వుండే మెట్ల వరసకు నడమ బావివలె అగుపడే చోటు.
Expanse
(n), ( s), విశాలత, విస్తారము, విస్తీర్ణము, విరివి, ప్రపంచము.the * of heaven ఖగోళము, ఆకాశము. there was a vast * of water అక్కడ బహుదూరము నీళ్లు పట్టి వుండినది, వ్యాపించి వుండినది.
To Hang
(v), ( n), వేలాడుట. the beggars * about his house బిచ్చగాండ్లు వాడియింటి చుట్టూ తారాడుతూ వున్నారు. these bad habits hung about him all hislife ఈ దుర్వాడికలను వాడు చచ్చేదాకా విడువలేదు. to * back వెనక చిక్కుటవెనకబడుట, సంకోచించుట. there was a lantern hung from the ceilingతారుసుకు లాంతరు తగిలించి వుండినది. his life still *s in doubt వాడు బ్రతికేదియింకా అనుమానముగానే వున్నది. the clouds * over the hill మేఘములు ఆ కొండమీద మేస్తవి, వాలినవి. at that time a great misfortune hung over me అప్పట్లో నాకు వొక ఆపద సంభవించేటట్టు వుండినది. the story * together well ఆ కథ పొందికగా వున్నది. a story which does not * together well అసంగతముగా వుండే కథ. the witness hung together well ఆ సాక్షులు పలికి నందులో వొకటికొకటి అసందర్భము లేదు, ఆ సాక్షులందరు ఏకవాక్యముగా పలికినారు. the child was *ing upon her ఆ బిడ్డ దాన్ని కరుచుకొని వుండినది. the time hung heavy on his hands పనిలేనందున వాడికి ప్రొద్దుపోలేదు. she hung upon his neck వాడి మెడను కట్టుకొన్నది. there by *s a tale అందున గురించి వొక కథ కద్దు.
Earthborn
(adj), భూమిలో పుట్టిన జంతువైన. Earthen, adj. మంటితోచేసిన, మంటి, మృణ్మయమైన. * pot కుండ. * ware కుమ్మరస్వరూపములు, అనగా కుండ, చట్టి, పింగాండ్లుమొదలైనవి.
Effaced
(adj), తుడిచివేయబడ్డ, చెరిపివేయబడ్డ, గోకి యెత్తివేయబడ్డ, మాశినthe inscripition on the seal was * ముద్రమీది అక్షరాలు మాశిపోయినవి.the mark of the wound was * గాయపుమచ్చ మాసిపోయినది . his friendshipfor them was * by this conduct యిట్లా చేసినందున వాండ్లయందు వుండే స్నేహముపోయినది.
Laughable
(adj), నవ్వించే. a * story నవ్వించేకథ. Laugher, n. s. నవ్వేవాడు, యెగతాళిచేసేవాడు.
To Blare
(v), ( n), అరుచుట.
Re-appearance
(n), ( s), మళ్ళీ అగుపడడము, తిరిగి సంభవించడము.
To Revenge
(v), ( a), పగతీర్చుకొనుట, చలము సాధించుట, కసితీర్చుకొనుట. God *dme నన్ను పరచిన పాట్లకు దేవుడు వానికి శాస్తి చేసినాడు. I will * you నీవు వూరికే వుండు, నిన్ను చేసిన దానికి నేను శిక్షిస్తాను. he *d himself upon me నా మీది పగ తీర్చుకొన్నాడు. they could not catch him, so they *d themselves upon his house వాణ్ని పట్టలేకపోయినారు గనక ఆ చలమును వాని యింటిమీద చూపినారు.he did this to * himself దీన్ని చలమువల్ల చేసినాడు. he was angry with his wife and he *d himself on the child పెండ్లాము మీది కశిని బిడ్డ మీద తీర్చుకొన్నాడు.
Jail-bird
(n), ( s), చెరశాలలోపడివుండేవాడు.
Interested
(adj), అక్కరపట్టిన, శ్రద్ధ కలగిన. he much * with the book ఆపుస్తకము మీద వాడికి నిండా ఆశ. he is deeply * in their prosperity వాండ్లు బాగుపడనలెనని వాడికి నిండా అక్కర వున్నది. a gentle man * in this school ఈ పల్లెకూటముమీద నిండా అక్కరవుండే దొర. both parties are equally * in his being present వాడు వుండడము ఉభయలకూ కావలసినదే, మంచిదే. he is not at all * in our affair మాజోలి వాడికేమి. I suspect that he is an * witness ఈ సాక్షి పక్షపాతియని నాకు తోస్తున్నది. all his friendship is * వాడి స్నేహమంతాకపటము, వాడి స్నేహమంతా స్వసుఖము కొరకై యున్నది. he did it with * motives స్వలాభముచే విచారించి దీన్ని చేసినాడు.
Embrocation
(n), ( s), తైలము, పుండుకు పట్టించే తైలము, కషాయము, పుండుమొదలైనవాటిని కడిగే కషాయము మొదలైనటువంటివి.
Epitaph
(n), ( s), గోరిమీది రాతిలో చెక్కిన శ్లోకము చరమ శ్లోకము వంటిది.
Hesitation
(n), ( s), అనుమానము, సందేహము. he did it without * వాడుశంకాటంకము లేకుండా చేసినాడు.
Murk
(n), ( s), పిప్పి. See Johnson in Ciderkin.
Insurrection
(n), ( s), కాపులు దివాణము మీద తిరుగబడడము, రాజునుయెదిరించడము.
Discontentment
(n), ( s), అయిష్టము, అసమ్మతి, వ్యాకులము. చింత, కొదవ, కొరత.
To Uphold
(v), ( a), to elevate, to support పైకి యెత్తుట, ఆదుకొనుట, సంరక్షించుట.
Chevalier
(n), ( s), క్షత్రియుడు, కొన్ని చోట్ల తురుపు సవారు అని అర్థము. the young * నూరు యేండ్ల కిందట రాజ్యమును గురించి యత్నము చేసిన వక పురుషుడు, యితనికి. The Pretender అనే పేరు కలదు.
Apiece
(adv), తలా. they gave ten rupees * తలా పది రూపాయలు యిచ్చినారు. hegave us ten rupees * మాకు తలా పది రూపాయలు యిచ్చినాడు.


[1] Monolingual Dictionary: Here a word in a language is interpreted in that language. Such as Telugu to Telugu, English to English. The word Dutifully is taken from English to Telugu dictionary.

[2] Bilingual Dictionary: Here words from one language are interpreted in another language. Such as English to Telugu. Our website is a bilingual dictionary. If you are looking for the meaning of the word Dutifully now, you will find the meaning of a few thousand words here in addition to the meaning of the word Dutifully. Try searching for your desired word.

[3] Historical Dictionary: When a word was first coined, what was its spelling and meaning during the first coinage, when did its spelling, pronunciation and meaning change, and what is the current form and meaning of the word as described in the dictionary, so E. Historical Dictionary. E.g., The Shorter Oxford English Dictionary. The dictionary from which the word Dutifully is derived has many meanings in the historical dictionary. But The Shorter Oxford English Dictionary is the best.

[4] Subject Dictionary: In this dictionary, everything related to any subject is arranged and explained according to the dictionary. For example — Dictionary of History, Dictionary of Botany, Dictionary of Economics. In addition to Dutifully, many words from the subject dictionary can be found here. There are several dictionaries available on the market.
Random Fonts
Mandali Bangla Font
Mandali
Download
View Count : 54055
Suguna Bangla Font
Suguna
Download
View Count : 44713
Pothana-2000 Bangla Font
Pothana-2000
Download
View Count : 42452
Ponnala Bangla Font
Ponnala
Download
View Count : 33253
GIST-TLOT Atreya Bold Bangla Font
GIST-TLOT Atreya Bold
Download
View Count : 30007
GIST-TLOT Golkonda Bold Bangla Font
GIST-TLOT Golkonda Bold
Download
View Count : 23514
Ramabhadra Bangla Font
Ramabhadra
Download
View Count : 22073
NTR Bangla Font
NTR
Download
View Count : 21741

Please like, if you love this website