Telugu Meaning of Accent

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the telugu language with its free online services. Telugu meaning of Accent is as below...

Accent : (n), ( s), స్వరము, ఒత్తిపలికే స్వరము, ఒత్తుపలుకుకు సూచకమైన గురుతు, వానికే,అనే శబ్దములో accent మూడో అక్షరము మీద వున్నది, వాల్మీకి అనే శబ్దములో accentరెండో అక్షరము మీద వున్నది. soft *s తిన్నని పలుకులు. humble *s వినయోక్తులు.fierce *s క్రూరవచనములు.


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of telugu language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


Repercussion
(n), ( s), ఉత్పతనము, చెండు మొదలైనవి తగిలిన వురువడి చేత మళ్ళీ యెగియడము. * of sound ప్రతిధ్వని.
Magic-lantern
(n), ( s), An optical instrument which, by means of a lamp and of small figures painted on glass, exhibits in a dark room, images of objects magnified on the wall వింతలాందరు, వొకసాధనవిశేషము, దీనికి వొకతట్టు దీపమునున్ను వొకతట్టు చిన్న చిన్న బ్రతిమలు వ్రాసిన అద్దపు పెంకుమన్ను పెట్టి చీకటి గదిలో గోడమీద చూస్తే గోరంతగా వుండేది కొండంతగా తెలుస్తున్నది.
Admirable
(interj), భళి భళీ, శాబాష్.
Proportion
(n), ( s), ప్రమాణము, పొంకము, అంగు, పొంకాయింపు, దిట్టము. there is no * between the work done and the money charged ఆయన పని యెక్కడ పట్టిన రూకలెక్కడ. what is the * of the girls to the boys in your school నీ పల్లె కూటములో పిల్లకాయలు యెంత మాత్రానికి పడుచులు యెంత మాత్రము వుందురు. in * తగినట్టుగా. his learning is in * to his age వాడి చదువు వాడి యీడుకు తగినట్టుగా వున్నది. at this marriage there was expended 1000 lb. of rice, 50 lb. of salt and every thing else in * యీ పెండ్లికి వెయ్యి పవున్ల బియ్యమున్ను యాభైపవున్ల వుప్పును దానికి తగుబాటి సమానున్ను పట్టినది. he is liberal in * to his means కలిమికి తగిన శలవు చేస్తాడు. they were rewarded in * to their exertions వాండ్ల వాండ్ల కష్టమునకు తగుబాటి చిక్కినది. out of * to తగక. his head is out of * to his limbs వాడి వొళ్లు వుండే ప్రమాణమునకు తల నిండా పెద్దది. a woman of beautiful *s పొంకమైన అవయవములు గలది, అవయవ సౌష్టవము గలది. in arithmetic సమరాశికము.
Three Decker
(n), ( s), పెద్దవాడ, నూరుపిరంగులు గల పెద్ద వాడ.
Momentum
(n), ( s), జీవాధారము, వురువడి, ఉద్వేగము. the bullet flies by the * of gunpowder తుపాకి మందుయొక్క వురువడిచేత గుండు పోతున్నది, వేగముచేత పోతున్నది. trade creeps: we lose that * which is neccessary to the regular and efficient operation of the commercial machine వర్తకము జబ్బుగా వున్నది, మనకు వర్తకమనే యంత్రము క్రమముగానున్ను సఫలముగానున్ను తిరగడమునకు ఆవశ్యకమైన ప్రోత్సాహకము లేక పోయినది.
Sweetmeat
(n), ( s), మిఠాయి, ఫలహారము.
To Pamper
(v), ( a), అధిక తిండి పెట్టుట, కూరుట. she * ed her child బిడ్డకు అధికతిండి పెట్టి చెరిపినది. he who *s himself తిండిబోతు.
Despoiled
(adj), దోచుకోబడ్డ.
Bare
(adj), ఉత్త, వట్టి. * walis వుత్తగోడలు. they left him * వాణ్ని నిలువుదోపుడుగా దోచుకొన్నారు. * shouldered భుజములు తెరుచుకొన్నthese labourers go with their bodies * యీ కూలివాండ్లు వొల్లుతెరుచుకొనివుంటారు, అనగా పైన బట్ట వేసుకోక మొద్దులవలె తిరుగుతారు.this storm lift the garden * యీ ఘాలివాన తోటను బయలు చేసివేసింది.they lie on the * ground ఒట్టి నేలలో పండుకొన్నారు. By disease cattle look very * రోగము చేత గొడ్లు చిక్కివున్నవి. he held out his * arms చేతిమీద చొక్కాయలేక ఒట్టి చేతులను బయటికి చాచినాడు.* branches of a tree ఆకులు రాలి మొండిగా నిలిచే కొమ్మలు. he rodeon the * back of the horse జీనిలేక వుత్త గుర్రముమీద సవారి చేసినాడు. this wound laid the bone * యీ పుంటిచేత మాంసమంతా పోయి వట్టియెముక నిలిచినది. the market is * of goods అంగట్లో సరుకులు లేకతుడిచిపెట్టినట్టు వున్నది. he left her * of money దానికి ఒక దుడ్డులేక విడిచిపెట్టి పోయినాడు. he walked * foot జోడులేక వుత్తకాళ్ళతోనడిచినాడు. they all stood * or * headed అందరు టోపీలు తీసుకొనిబోడి తలలతో నిలిచినారు. these insects cannot be perceived with the* eye యీ పురుగులు అద్దము లేక వుత్త కండ్లకు అగుపడవు. they believed it on his * assertion వాడు వూరికె చెప్పినంతనే దాన్ని నమ్మినారు. your * promise is sufficient నీవు వుత్తమాట చెప్పితే చాలును. he paid the * principal వుత్త అసలు చెల్లించినాడు. he behaved to themwith * civility వాండ్లకు మర్యాదగా నడిపించినానని అనిపించినాడు.
Wheresoever
(adv), in whatever place ఎక్కడైనాసరి.
Aged
(adj), వయసు చెల్లిన, ముసలి. * ten పదియేండ్లుగల. an * man ముసలివాడు.an aged woman ముసలిది. an * tree ముదురుచెట్టు. the * వృద్ధులు.
A Catholicon
(n), ( s), అన్ని రోగములను పట్టే మందు.
Overboard
(adv), వాడమీద నుంచి. he fell * వాడిమీదనుంచినీళ్ళలో పడ్డాడు. he threw the dog * ఆ కుక్కను వాడిమీదనుంచినీళ్ళలోకి తోసినాడు.
Attrition
(n), ( s), వొరియడము, రాపిడి. this fire was produced by * యీ నిప్పుమథించుట చేత పుట్టినది. grieving for sin పశ్చాత్తాపము.
Slate-colour, Or Ash Colour
(n), (s.), బూడిదె వర్ణము.
Imprection
(n), ( s), శాపము. they used *s తిట్టుకున్నారు. they uttered *supon themselves if they failed in this తప్పితిమాయనా తమ తల్లిదండ్రాదులను వారణాసిలో వధించిన పాపాన బోవువారము, ఇందుకు యెవరుతప్పినా శునకమాంసమునకు ఆశించిన వారు, సురసేవించినవారు వున్నారు.
Beat
(thep), of To Beat, కొట్టినది.
Saddler
(n), ( s), జీనులు కుట్టించి అమ్మేవాడు.
Wretched
(adj), worthless, misrable దిక్కుమాలిన, క్షుద్ర, దౌర్భాగ్యుడైన, అధముడైన.


[1] Monolingual Dictionary: Here a word in a language is interpreted in that language. Such as Telugu to Telugu, English to English. The word Accent is taken from English to Telugu dictionary.

[2] Bilingual Dictionary: Here words from one language are interpreted in another language. Such as English to Telugu. Our website is a bilingual dictionary. If you are looking for the meaning of the word Accent now, you will find the meaning of a few thousand words here in addition to the meaning of the word Accent. Try searching for your desired word.

[3] Historical Dictionary: When a word was first coined, what was its spelling and meaning during the first coinage, when did its spelling, pronunciation and meaning change, and what is the current form and meaning of the word as described in the dictionary, so E. Historical Dictionary. E.g., The Shorter Oxford English Dictionary. The dictionary from which the word Accent is derived has many meanings in the historical dictionary. But The Shorter Oxford English Dictionary is the best.

[4] Subject Dictionary: In this dictionary, everything related to any subject is arranged and explained according to the dictionary. For example — Dictionary of History, Dictionary of Botany, Dictionary of Economics. In addition to Accent, many words from the subject dictionary can be found here. There are several dictionaries available on the market.
Random Fonts
Mandali Bangla Font
Mandali
Download
View Count : 57233
Suguna Bangla Font
Suguna
Download
View Count : 48795
Pothana-2000 Bangla Font
Pothana-2000
Download
View Count : 44981
Ponnala Bangla Font
Ponnala
Download
View Count : 36070
GIST-TLOT Atreya Bold Bangla Font
GIST-TLOT Atreya Bold
Download
View Count : 30701
GIST-TLOT Golkonda Bold Bangla Font
GIST-TLOT Golkonda Bold
Download
View Count : 25241
Ramabhadra Bangla Font
Ramabhadra
Download
View Count : 22869
NTR Bangla Font
NTR
Download
View Count : 22446

Please like, if you love this website