Telugu Meaning of Digester

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the telugu language with its free online services. Telugu meaning of Digester is as below...

Digester : (n), ( s), ( a kettle or boiler ) కాగు, బాన, పక్వముచేసే బాన.


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of telugu language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


To Love
(v), ( a), వలచుట, మోహించుట, ఆశించుట, విశ్వసించుట. he *s me much అతనికినాయందు నిండా అంతఃకరణ bees * flowers తేనీగలు పుష్పాలను ఆసిస్తవి. miser *s monery లోభి రూకలను యిచ్ఛ యిస్తున్నాడు. she *s sin పాపరతుడు. do it if you * me నామీద దయవుంటే దీన్ని చెయ్యి. tell me therefore which of them will * him most (Luke VII. 42) ఆ యిద్దరిలో యెవడికి అయనయందు నిండా విశ్వాసమో చెప్పు. he does not *plantains వాడికి అరిటిపండ్లు యిష్టములేదు. a laughter loving dame ఉల్లాసరసముగలస్త్రీ. In John XIV.21. యోజనో మమాజ్ఙాగృహీత్వా తా ఆచరతి స ఏవ మయి ప్రీయతేయోజనశథ్చ మయి ప్రీయతే స ఏవ మమ పితుఃప్రియ పాత్రం భవిష్యతి A+. In I JohnIV. 21. ప్రేమ కరోతి A+ In matt. V 43. రింపూ ఋతీ యష్వ A+.
Cavilling
(n), ( s), దురాక్షేపణ, కుశంక, వితండా వాదము.
To Diet
(v), ( n), పథ్యము, భోజనము చేయుట . he *s poorlyవాడు బాగా భోజనము చేసేదిలేదు.
Combustibleness
(n), ( s), కాలే గుణము, నిప్పు సోకితె అంటుకొనే గుణము.
Ptarmigan
(n), ( s), వొక విధమైన పావురాయి. In Barrow's Newfound landhe says it is merely a name of Partridge.
Complyer
(n), ( s), అనుకూలముగా నడుచుకొనేవాడు, ఉచితజ్ఞుడు. a * with the times కాలోచితముగా నడుచుకొనేవాడు.
Diary
(n), ( s), దినచర్య, నానాటికి జరిగినదాన్ని వ్రాసిన పుస్తకము.
+ "Hudibras (says Addison
(inNo), 4 of the Whig Examiner)has defined Nonsense, (as Cowley does wit) by negatives.Nonsense, says he, is that which is neither true nor false. These two great properties of nonsense: which are always essential to it, give it such a peculiar advantage over allother writings that it is incapable of being either answered or contradicted. It stands upon it's own basis like a rock of adamant, secured by its natural situation against all conquests or attacks. There is no one place about it weaker than another, to favour an enemy in his approaches. The major and the minor are of equal strength. It's questions admit ofno reply, and it's assertions are not to be invalidated. A man may as well hope to distinguish colours in the midst ofdarkness, as to find out what to approve or disapprove in nonsense. You may as well assault an enemy that is buried in intrenchments. If it affirms anything you cannot lay hold of it: or if it denies you cannot confute it. In a word there are greater depths and obscurities, greater intricacies and perplexities. in an elobrate and well written piece of nonsense, than in the most abstruse and profound tract of school divinity",Addison.
Festoon
(n), ( s), తోరణము, హారము, మాలిక, జాలరు.
Goatsucker
(n), ( s), ( a bird called caprimulgus Icebird, or nightjar )వొక పక్షి, దీన్ని అసకప్పెర గాడు,గుండుములుపుగాడు అని అంటారు.
Unfeathered
(adj), రెక్కలు లేని.
Aconite
(n), ( s), వకతరహా విషమూలిక.
To Peg
(v), ( a), గూటము కొట్టుట, కొయ్యచీలతో బిగించుట. or cast a top బొంగరమువేసుట. or work పూనుకొని చేసుట.
Evangelist
(n), ( s), మంచి సమాచారము తెచ్చినవాడు, సువిశేషవక్త. thefour *s ఖ్రైష్టు యొక్క చరిత్రను చెప్పిన నలుగురు శిష్యులు In a Tim.IV. 5 సుసంవాదప్రకారకః A+ సువిశేష ప్రసంగి. K+.
Totally
(adv), శుద్ధముగా, బొత్తిగా, వడసారముగా, వడారముగా, నెరియా. this is *wrong యిది అంతా తప్పు. these are * different బొత్తిగా యిది వేరు అది వేరు. itis * insufficient యిది యెంత మాత్రము చాలదు.
Rarefaction
(n), ( s), పలచన కావడము. " తాపద్వారా విస్మరిత భావము, స్ఫీతి, వర్థనంసూక్ష్మభావము. ( Dz. )from the * of the air he could not breathe ఉక్కవల్లవూపిరి తిరగక పోయినది.
Foul
(adj), మయిలైన, మలినమైన, మాసిన, మురికైన, రోతైన, అసహ్యమైన,చెడ్డ, క్రూరమైన. * water బురదనీళ్లు, మురికినీళ్లు. a * speakeror a * mouthed fellow బండబూతులు మాట్లాడేవాడు. the crow is a *feeder కాకికన్న కల్మషము తినేటిది. they tookaway the * plates ఆ యెంగిలి పింగాండ్లను యెత్తివేసినారు. a * thiefచెడ్డదొంగ. * play మోసము, తుంటపని, పాపము. * act పాపము,దుష్టపని. a * well కల్మషముగా వుండే బావి. a * road అడుసుబురదగా వుండేదారి, లత్తాడుగా వుండేబాట. he has a * stomach వాడికిఅజీర్ణముగా వున్నది, మందముగా వున్నది. a * wind యెదురుగాలి. a * copyచిత్తుగా వుండే నకలు. * language తిట్లు, బూతులు. * weatherమబ్బు, మందారము, గాలివానగా వుండే కాలము. by fair means or *నయానభయాన. he died by * means దుర్మరణముగా చచ్చినాడు, అనగాఖూని, శూన్యము, విషము,మొదలైన కృత్రిమము వల్లచచ్చినాడని భావము.If you brother hears of this he will fall *of you దీన్ని మీయన్నవింటే నీమీద మండిపడును. the boat fell * of the ship ఆ పడవవాడిమీద కొట్టుకొన్నది. my carriage fell or came * of his నా బండిఅతని బండిమీద కొట్టుకొన్నది. the rope is * or has got * ఆ దారముతగులు కొన్నది, చిక్కుకొన్నది. the * disease సుఖసంకటము.
Housebreaking
(n), ( s), కన్నపు దొంగతనము.
Fir
(n), ( s), దేవదారు భేదము, యీమాను యొక్క పలకలను deal woodఅంటారు, యిదే జాజికాయ పలక . a bow made of * తడవిండ్లు, దీన్నికొరివిపాలకర్ర అంటారు.this is used like the * for torches.
Rainly
(adj), వాన, చిత్తడి. * season వాన కాలము, వరుషా కాలము.
Mandali Bangla Font
Mandali
Download
View Count : 27198
Pothana-2000 Bangla Font
Pothana-2000
Download
View Count : 21799
GIST-TLOT Atreya Bold Bangla Font
GIST-TLOT Atreya Bold
Download
View Count : 19566
Suguna Bangla Font
Suguna
Download
View Count : 15748
NTR Bangla Font
NTR
Download
View Count : 14223
Ponnala Bangla Font
Ponnala
Download
View Count : 13692
Ramabhadra Bangla Font
Ramabhadra
Download
View Count : 13250
Gidugu Bangla Font
Gidugu
Download
View Count : 12731

Please like, if you love this website