Telugu Meaning of Headstone

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the telugu language with its free online services. Telugu meaning of Headstone is as below...

Headstone : (n), ( s), తలరాయి, అనగా పాతిన శవమునకు తలతట్టు నాటివుండే రాయి.


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of telugu language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


Regnant
(adj), ( ie reigning ) the Queen * ప్రస్తుతము ప్రభుత్వము చేస్తూ వుండేరాణిగారు.
Rice-milk
(n), ( s), పాయసము, పరమాన్నము.
Objective
(adj), విశేషమైన. * case ద్వితీయ్యావిభక్తి.
To Flagellate
(v), ( a), చబుకుతో కొట్టుట.
Current
(adj), చెల్లే, చెలామణి అయ్యే. generally received; common ఆటంకములేకుండా జరిగే, వాడుకైన లోకరూఢియైన. this is the true meaning of the wordbut the * meaning is different యీ శబ్దమునకు వాస్తవమైన అర్థము వేరే వున్నది. the* price కాలక్రయము. in the year నడిచే సంవత్సరములో. in the * month నడిచే నెలలో.the price * టరీఫ్, నిరఖునామా. Do you suppose that this excuse will be * యీసాకు చెల్లునను కొన్నావా. the * language there is Tamil ఆ దేశములో ఆడే మాటలు అరవము. a * epigram లోకరూఢిగా వుండే చాటుపద్యము, ప్రసిద్ధమైన చాటు పద్యము.
Herewith
(adv), ఇందుతో, ఇందుతో కూడా.
Variance
(n), ( s), (add,) If his opinion is at * with theopinion of the doctor అతని అభిప్రాయము వొక దోవ డాక్టరుఅభిప్రాయము వొక దోవగా వుండినట్టాయెనా.
Evasively
(adv), తప్పించుకొని, మాయగా, మోసముగా. he answered *తప్పించుకొని మాట్లాడినాడు.
Ill-favoured
(adj), అవలక్షణమైన, కురూపియైన, వికారమైన.
Rolling-press
(n), ( s), అచ్చు వేశే వొక విధమైన యంత్రము.
Polytechnick
(adj), నానా యుక్తులుగల.
Applicability
(n), ( s), యోగ్యత, ఉపయుక్తత. this shows the * of the ruleయిందుచేత ఆ సూత్రము యొక్క వుపయోగము తెలుస్తుంది.
Duping
(n), ( s), ఏమార్పు,మోసము. పితలాటకము.
Lawyer
(n), ( s), ధర్మశాస్త్రపండితుడు, వకీలు.
Florist
(n), ( s), పుష్పపరీక్షకుడు.
Fosterage
(n), ( s), పెంచడము, పోషణము, రక్షణము.
To Give
(v), ( a), యిచ్చుట. he gave no reason for his conduct వాడు చేసిన దానికి సమాధానము చెప్పలేదు. he gave them abuseవాండ్లను తిట్టినాడు. he gave an account of this placeయీ స్థలమును వర్ణించినాడు. he gave himself airs అహంకరించినాడు.he gave no answer వాడు వుత్తరము చెప్పలేదు. exercise *s appetiteతిరగడముచేత ఆకలిపుట్టినది. he gave bail for her ఆమెకుపూటబడ్డాడు, ఆమెకు జమీను వుండినాడు. to * battle యుద్ధము చేసుట.after she gave birth to suspicion యిందువల్ల సందేహముపుట్టినది. to * a blow దెబ్బ కొట్టుట. will you * mea call to-morrow రేపు మా యింటికి రా. he gave his command ఆజ్ఞాపించెను.* him my compliments నా సలాము చెప్పు. he gave consent to itదానికి సమ్మతించినాడు. this gave him courage యిందుచేత వాడికిధైర్యము వచ్చినది. he *s no credit to these stories ఆ పిచ్చిమాటలనునమ్మడు. he gave a deposition in writing వాజ్మూలము వ్రాయించినాడు. to * a disease రోగమునుతగిలించుట. this gave them the disease యిందుచేత వాండ్లకురోగము వచ్చినది. he gave ear to them వాండ్లు చెప్పినదాన్నిఆలకించినాడు. grinding *s an edge to the razor నూరడముచేత కత్తికి పదును వస్తున్నది. he gave them to the edge of thesword వాండ్లను కత్తిపాలు చేసినాడు. he gave her an embrace దాన్నిలకౌగిలించుకున్నాడు. he gave them employ వాండ్లను పనిలోపెట్టినాడు. he gave evidence సాక్షి చెప్పినాడు. * an exampleof this rule యీ సూత్రమునకు ఉదాహరణ చెప్పు. he gave me a fallనన్ను పడద్రోసినాడు. they gave him a flogging వాన్ని కొట్టినారు.this *s ground for supsicion యిది సందేహానికి ఆస్పదమౌతున్నది.he gave them an invitation వాండ్లకు విందు చేసినాడు. he gave her a kiss దాన్ని ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. the horse gave a leap ఆ గుర్రము దుమికినది, గంతులువేసినది. to * leave సెలవు యిచ్చుట.they gave him this name వాడికి యీ పేరు పెట్టినారు. he gave a promisefor two hundred rupees యిన్నూరు రూపాయలు యిస్తానన్నాడు.to * punishment శిక్షించుట. this medicine gave relief యీ మందుచేత గుణముకలిగినది. the judge gave sentence న్యాయాధిపతితీర్పు చెప్పినాడు. to * a shout బొబ్బలు పెట్టుట, అరుచుట.she gave a sigh అది నిట్టూర్పు విడిచినది. he gave them thesilp వాండ్ల వద్ద నుంచి తప్పించుకొన్నాడు.this *s no sound యిది మోగదు,వాగదు. he gave his statement in writingచెప్పవలసిన దాన్ని వ్రాసి యిచ్చినాడు. to * suck చన్నిచ్చుట. to * tongue అరుచుట, కూసుట. do not * him trouble వాన్ని తొందరపెట్టక.to * vant యెడమిచ్చుట. he gave vent to his feelings మనసులోవుండే దాన్ని వెళ్లగక్కినాడు. he gave vent to anger ఆగ్రహపడ్డాడు. the bridge gave way ఆ వారధి పగిలిపోయినది. they gave way beforehim వాడికి తొలిగినారు. the cloth or paper gave way ఆ గుడ్డగానికాగితముగాని చినిగినది. the troops did not * way సేన వెనకతీయలేదు. the rope gave way తాడు తెగిపోయినది, పూడినది. his health gave away వాడికి వొళ్లు కుదురులేదు. he gleaned upon thetable and it gave way మేజమీద ఆనుకొన్నందున అదివొరిగినది. by reason of the rain the floor gave wayవానవిళ్లు నిలిచినందున తళవరస అనగా పరిచిన రాళ్లు కుంగినది,దిగబడ్డది. the nail gave way ఆ చీల వూడినది. theygave way to ill will కార్పణ్యమును వహించినారు. he gaveme his word for it అందుకు నేను వున్నానన్నాడు. Pharases* me a man who would act thus యిట్లా చేసేవాడెవడో చూపు. * me to know the truth నాకు నిజమును తెలియచెయ్యి.I havegiven him to know that he must pay నీవు చెల్లించవలసినదనివాడికి తెలియచేసినాను. Four villages at 200 men each *s 800 గ్రామమువొకటింటికి యిన్నూరు మంది చొప్పున నాలుగు వూళ్లకు యెనమన్నూరుమంది అవుతున్నారు. with prepositions to * away యిచ్చివేసుట. the flower *s forth it s smell ఆ పుష్పము వాసన కొట్టుతున్నది.the diamond *s forth light ఆ వజ్రము మెరుస్తున్నది. he gaveout or supplied rice to the army వాడు బియ్యమును దండుకు వేసినాడు.he gave out or cicrulated that the king was dead రాజు చచ్చినాడనివదంతిని పుట్టించినాడు. he gave over the business ఆ పనినిమానుకున్నాడు. the doctor gave the patient over వైద్యుడు,ఆ రోగిని చెయ్యి విడిచిపెట్టినాడు. he gave up the moneyto the robbers ఆ రూకలను దొంగలకు ధారపోసినాడు . he gave uphis life ప్రాణమును విడిచినాడు. at last he gave up thebusiness తుదకు ఆ పనిని మానుకొన్నాడు. he gave upthe idea ఆశను వదులుకొన్నాడు. he gave himself up forlast వాడు నిరాశ చేసుకొన్నాడు. he gave the money up forlost ఆ రూకలు పోయినదానితో జమగా యెంచుకొన్నాడు.she gave herself up to tears అది వూరికే యేడవసాగినది.he gave himself up to study చదువుమీద పడ్డాడు.
Shoal
(n), ( s), (a crowd of fish &c.) గుంపు, సమూహము, పోగు.a * in the sea కొండ, చుట్టు, దిబ్బ. * water సముద్రములో నిండా నీళ్లు లేని చోటు, చట్టుగల చోటు.
Smelling-salts
(n), ( s), ఆఘ్రాణించే వుప్పు.
Wintry
(adj), cold చలికాలపు సంబంధమైన. * weather సీతకాలము.


[1] Monolingual Dictionary: Here a word in a language is interpreted in that language. Such as Telugu to Telugu, English to English. The word Headstone is taken from English to Telugu dictionary.

[2] Bilingual Dictionary: Here words from one language are interpreted in another language. Such as English to Telugu. Our website is a bilingual dictionary. If you are looking for the meaning of the word Headstone now, you will find the meaning of a few thousand words here in addition to the meaning of the word Headstone. Try searching for your desired word.

[3] Historical Dictionary: When a word was first coined, what was its spelling and meaning during the first coinage, when did its spelling, pronunciation and meaning change, and what is the current form and meaning of the word as described in the dictionary, so E. Historical Dictionary. E.g., The Shorter Oxford English Dictionary. The dictionary from which the word Headstone is derived has many meanings in the historical dictionary. But The Shorter Oxford English Dictionary is the best.

[4] Subject Dictionary: In this dictionary, everything related to any subject is arranged and explained according to the dictionary. For example — Dictionary of History, Dictionary of Botany, Dictionary of Economics. In addition to Headstone, many words from the subject dictionary can be found here. There are several dictionaries available on the market.
Random Fonts
Mandali Bangla Font
Mandali
Download
View Count : 57234
Suguna Bangla Font
Suguna
Download
View Count : 48798
Pothana-2000 Bangla Font
Pothana-2000
Download
View Count : 44981
Ponnala Bangla Font
Ponnala
Download
View Count : 36071
GIST-TLOT Atreya Bold Bangla Font
GIST-TLOT Atreya Bold
Download
View Count : 30701
GIST-TLOT Golkonda Bold Bangla Font
GIST-TLOT Golkonda Bold
Download
View Count : 25241
Ramabhadra Bangla Font
Ramabhadra
Download
View Count : 22869
NTR Bangla Font
NTR
Download
View Count : 22446

Please like, if you love this website