Telugu Meaning of Naught

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the telugu language with its free online services. Telugu meaning of Naught is as below...

Naught : (adj), చెడిపోయిన, పనికిరాని, కాని.


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of telugu language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


Birch
(n), ( s), ఒక తరహా చెట్టు. or twig చువ్వ, దీనితో పల్లెకూటపుపిల్లకాయలను కొట్టుతారు. he wielded the * twenty yearsయిరువైయేండ్లు పల్లెకూటము చెప్పినాడు.
To Dine
(v), ( n), భోజనము చేసుట, పగటిభోజనము చేసుట.I *d there yesterday నిన్న అక్కడ భోజము పెట్టుట, విందుచేసుట.this rice was enough to forty people యీ అన్నము నలభైమందిభోజనము చేయడమునకు చాలును.
Examination
(n), ( s), పరిక్ష, పరిశోధన, విచారణ, విమర్శ. this book will stand * యీ గ్రంథము పరీక్షకకు నిలుచును. his story will not bear * వాడి మాట విచారణకు నిలువదు. cross * అడ్డమాటలు వేసి అడగడము. * of coin నాణెము చూడడము.
Savour
(n), ( s), taste రుచి, చవి. salt that has lost its * చవిలేని వుప్పు, కారము చచ్చినవుప్పు. III * కంపు, దుర్గంధము, వాసన, నీచు.
Penetrative
(adj), ప్రవేశించే, చొచ్చే, దూరే. the air in this place was * ( orpiercing ) యీ గాలి జిల్లుమని సూదులవలె పొడుస్తున్నది.
Vicitim
(n), ( s), a living being, sacrificed బలి, బలియివ్వబడబొయ్యే జంతువు.he way laid his * and murdered him వాడు తాను బలిపెట్ట వలెననుకొన్న మనిషివచ్చేదోవలో పొంచి యుండి వాణ్ని చంపినాడు. a hapless wretch దిక్కుమాలినపక్షి, దౌర్భాగ్యుడు. being a * to passion మోహముపాలబడ్డవాడై, మోహపరవశుడై. the * of tyranny క్రౌర్యమునకు పాలైనవాడు. he is a * to injustice అన్యాయమును పొందినాడు. he made us the *s of his fury మమ్మున తన అగ్రమునకు బలి చేసినాడు. the child is a * of parental neglect తల్లిదండ్రుల వుపేక్షకు యీ బిడ్డ బలి అయినది, అనగా యీ బిడ్డకు యీగతి వచ్చినది. the house fell a * to the devouring elemanet ఆ యిల్లు నిప్పుకు బలియైపోయినది, ఆ యిల్లు పరశురామ ప్రీతి అయిపోయినది, అనగా కాలిపోయినది.
To Balance
(v), ( a), నిలువకట్టుట, తూగేటట్టుచేసుట. he sat on thatside to * the boat పడవ యీతట్టు వొరగకుండా సరిగ్గావుండడానకై ఆతట్టుకూర్చున్నాడు. he balanced the account బాకి తేల్చినాడు. I put ina weight to * it అది సరితూగడానకై కొంచెము బరువు పెట్టితిని. when hebalanced the arguments ఆ న్యాయములలో తారతమ్యమును విచారించేటప్పటికి.the advantage balances the evil కష్టానికి తగినఫలము కలిగినది.
Unconsciously
(adv), తెలియక, అజ్ఞానతః, అబుద్ధి పూర్వకముగా. he * opened hishand తెలియక చెయి విచ్చినాడు. he * favoured the plaintiff అబుద్ధి పూర్వకముగాఫిరియాది విషయములో దయగా నడిపించినాడు.
Indirectness
(n), ( s), అస్పష్టత, తిరుగుళ్ళు, ప్రకారాంతరము, పితలాటము,పితలాటము, మోసము. from the * of his expressions it is hard tosay what he means వాడు మాట్లాడడము నిండా తిరిగుళ్ళుగా యున్నందునవాడి భావము యెట్టిదో చెప్పడము కష్టము.
Pottery
(n), ( s), కుమ్మర స్వరూపాలు, కుండచట్లు మొదలైనవి. or place of makingpots కుండచట్లు చేసే స్థలము.
Unallied
(adj), సంబంధము లేని, అసంబంధమైన.
Decoration
(n), ( s), శృంగారము, అలంకారము. Decorous, adj. తగిన, యుక్తమైన. it is not * యిది తగదు, యిది కూడదు.
Wording
(adj), the act of expressing రచన, గుంభనము, పదములను ప్రయోగించడము.
Underworked
(adj), పని తక్కువగా వుండే. the horses are overfed and *గుర్రములకు తిండి యెక్కువ, పని తక్కువ.
Rabble
(n), ( s), అల్లరిమూక, నీచజనము.
To Arise
(v), ( n), లేచుట, ఉదయించుట, పట్టుట, కలుగుట, సంభవించుట. the birdarose పక్షి పైకి యెరిగింది. the sun arose సూర్యుడు వుదయించెను. the westwind arose పడమటి ఘాలి యెత్తింది. a poet arose ఒక కవి బయలుదేరినాడు. aquestion arises ఒక సందేహము పుట్టుతుంది. this arises from another causeయిది మరివొక హేతువుల్ల కలిగినది. they arose against him వాడి మీదికిలేచినారు. hearose from the dead చచ్చి బ్రతికినాడు.
Divine
(adj), దైవసంబంధమైన. the * will దైవసంకల్పము.ఈశ్వరాజ్ఞ. the * name దేవుడి పేరు, ఈశ్వరాహ్వయము. the *eye ఈశ్వర కటాక్షము. the *illumination జ్ఞానోదయము. * service దేవపూజ. * bliss పరమానందము. the * power ఈశ్వరపూజ.
Preventative
(n), ( s), కట్టుమందు, ప్రతిక్రియ.
Unready
(adj), not quick అసమర్థుడైన. they are * in trade వాండ్లకు వర్తకములోసామర్థ్యము లేదు. (See the Homily on Gluttony page 1.)
Pharmacopolist
(n), ( s), ఔషధములు అమ్మేవాడు.


[1] Monolingual Dictionary: Here a word in a language is interpreted in that language. Such as Telugu to Telugu, English to English. The word Naught is taken from English to Telugu dictionary.

[2] Bilingual Dictionary: Here words from one language are interpreted in another language. Such as English to Telugu. Our website is a bilingual dictionary. If you are looking for the meaning of the word Naught now, you will find the meaning of a few thousand words here in addition to the meaning of the word Naught. Try searching for your desired word.

[3] Historical Dictionary: When a word was first coined, what was its spelling and meaning during the first coinage, when did its spelling, pronunciation and meaning change, and what is the current form and meaning of the word as described in the dictionary, so E. Historical Dictionary. E.g., The Shorter Oxford English Dictionary. The dictionary from which the word Naught is derived has many meanings in the historical dictionary. But The Shorter Oxford English Dictionary is the best.

[4] Subject Dictionary: In this dictionary, everything related to any subject is arranged and explained according to the dictionary. For example — Dictionary of History, Dictionary of Botany, Dictionary of Economics. In addition to Naught, many words from the subject dictionary can be found here. There are several dictionaries available on the market.
Random Fonts
Mandali Bangla Font
Mandali
Download
View Count : 57234
Suguna Bangla Font
Suguna
Download
View Count : 48799
Pothana-2000 Bangla Font
Pothana-2000
Download
View Count : 44981
Ponnala Bangla Font
Ponnala
Download
View Count : 36071
GIST-TLOT Atreya Bold Bangla Font
GIST-TLOT Atreya Bold
Download
View Count : 30701
GIST-TLOT Golkonda Bold Bangla Font
GIST-TLOT Golkonda Bold
Download
View Count : 25241
Ramabhadra Bangla Font
Ramabhadra
Download
View Count : 22869
NTR Bangla Font
NTR
Download
View Count : 22446

Please like, if you love this website