Telugu Meaning of Rather

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the telugu language with its free online services. Telugu meaning of Rather is as below...

Rather : (adv), more willingly with better liking మనఃపూర్వకముగా,మనసార,ఇష్టముగా. somewhat కాస్త, కొంచెము, రవంత. preferably to the other; withbetter reason ఉత్తమము, మేలు, వాసి. in a greater degree than otherwise బహుశా, సుఖముగా, హాయిగా. especially ముఖ్యముగా, విశేషముగా. moreproperly యుక్తముగా, సరిగ్గా. this is the picture of a cow or * of a buffaloఇది ఆవుపట మనేటందు కంటె బహుశః యెనుముపట మన వచ్చును. he wore a capor * a turband on his head వాడు వేసుకొన్నది కుళ్లాయివలె వున్నదనడమున కంటెబహుశా పాగవలె వున్నదనవచ్చును. he lived in a house or * a hovel on thehill కొండ మీది వొక యింట్లో వుండినాడు అది యిల్లనరాదు అయితె వొక గుడిసెలోవుండినాడు. the fruit is like a lime or * an orange అది నిమ్మపండు వంటిదిఅయితే సరిగ్గా కిచ్చిలి పండువంటిది. this feels like silk or * like shawl దీన్నితాకితే పట్టువలె వున్నది, అయితే సరిగ్గా శాలువ వలె వున్నది. this tastes of salt or * of saltpetre దీన్ని నోట్లో వేసుకొంటే వుప్పువలె వున్నది అయితే సరిగ్గా పెట్లుప్పువలె వున్నది. * a slender sword కొంచెము సన్నపాటి కత్తి. the stick was * big ఆ కర్ర రవంత లావుగా వుండినది. this is * large ఇది కొంచెము పెద్దది. this is * black ఇది రవంత నల్లగా వున్నది. I think the price is * high ఇప్పుడు కొంచెము వెల పొడిగి వున్నదేమో. * than see it he ran away దాన్ని చూడలేక పారిపోయినాడు. I had * read Telugu than Tamilఅరవాని కంటె తెలుగు చదవడము నాకు యిష్టముగా వున్నది.why should I go ? I had * stay at home today బయిట యెందుకుపొయ్యేదినేడు హాయిగా యింట్లో కూర్చుంటాను, బయిట యెందుకు పొయ్యేది యీ వేళ యింట్లో వుండడము నాకు సంతోషము. he had * die than submit ఒకనికిలొంగడము కంటె వాడికి చావడము యిష్టము, లోబడేటందుకంటె సుఖముగా ప్రాణమువిడుచును. you may go on horse back I had * go on foot నీవు కావలిస్తేగుర్రము మీదపో, నేను హాయిగా నడిచివస్తాను. I will not give rupees I would *go without అది లేకపోయినా పోతున్నది గాని నేను పది రూపాయలు ఇవ్వను. theyhad * eat rice than bread; but they would * die than eat flesh రొట్టెనుతినడము కంటె వాండ్లకు అన్నము తినడము యిష్టము, వాండ్లు మాంసమును తినడమునకంటె సుఖముగా ప్రాణమును విడుతురు. he would * drink wine than water నీళ్ళకంటె వాడికి సారాయి తాగడము యిష్టము. I will read this but I would * readSanscrit దీన్ని చదువుతాను గాని అయితే నా మనసంతా సంస్కృతము మీద వున్నది. Iwould * go tomorrow రేపు పోతే మంచిది, రేపు పోతే వాసి. I was notdistressed for food but * had plenty నాకు కూటికి కష్టమనేది లేదు నా వద్దవిస్తారము వుండెను. he is not ignorant he is * a good scholar వాడు శుద్ధతెలియని వాడనేది యెక్కడ వాడు కొంచెము చదువుకొన్న వాడాయెనే. do you call .her .agirl ? she is a * woman దాన్ని పడుచు అంటావా అది యెక్కడ పడుచు అది నిండుఆడదాయెనే. it is* too much to hear such a man abused అట్లాంటి వాణ్నిదూషించగా వినడమనేటిది యెంత మాట.


 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of telugu language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


To Don
(v), ( a), ( i.e. do-on ) తొడుక్కొనుట, యిది కావ్యమందువచ్చేమాట.
Landship
(n), ( s), భూమి పగిలి జారడము. a * took place at that hill ఆ కొండ బద్ధలై వొరిగినది.
Fandango
(n), ( s), నాట్యవిశేషము, యిది కేవల శృంగార రసప్రధానమైన నాట్యము.
Unsteadily
(adv), uncertainly, loosely అస్థిరముగా, చపలముగా, చంచలముగా.he walked * తడబడుతూ నడిచినాడు.
Catagorically
(adv), ప్రశ్నకు సరిగా, స్పష్టముగా, టెంకాయ పగలకొట్టినట్లు.
Uninformed
(adj), not taught అశిక్షితుడైన, పామరుడైన, ప్రాకృతుడైన.
Hottentots
(n), ( s), Cape of Good Hope అనే దేశము యొక్క అనాదికాపులు, వీండ్లుమహారోత కసుమలపు వాండ్లని ప్రసిద్ధి. the hottentot venus పెద్ద పిరుదులుగల స్త్రీ.
Veto
(n), ( s), (in Latin means I forbid) a prohibition నిషేధము, కారాదనడము, కూడదనడము. he laid his * upon them మీరు యిట్లా చేయకూడదని నిషేదించినాడు.
Stocking
(n), ( s), మేజోడు. a blue * or woman that pretends tolearning పండితురాలు, యిది యెగతాళిమాట. Stockjobber, n. s. a low wretch who gets money by buyingand selling shares in the funds కుంపనీ పత్రాల తరగరి.
Dovecot
(n), ( s), పావురాళ్లగూడు, పావురాళ్లు వుండడానకుకట్టిన గూడు.Dove-eyed, adj. చకోరాక్షియైన, తరళాక్షియైన.
Thereafter
(adv), after that అటు తర్వాత. according to that అప్రకారముగా.
To Cart
(v), ( a), బండి మీద వేసుకొని పోవుట, బండి మీద పెట్టి వూరేగించుట. they * the dirt out the town కుప్పను బండ్ల మీద పట్నం బయటికి తీసుకొనిపోతారు. a carted rogue బండి మీద పెట్టి వూరేగించబడ్డ దొంగ.
Fellow-feeling
(n), ( s), అంతఃకరణ, అనుకంప, కనికరము, దయ, స్నేహము.he shewed no * towards them వాండ్ల యందు వాడికి దయలేదు.
Signiory
(n), ( s), dominion జమీందారి, జమీందారుడి యొక్క రాజ్యము.
Solution
(n), ( s), matter dissolved కరిగినది. a * of salt ఉప్పు కలిపిన నీళ్ళు. a * of sugar బెల్లపు నీళ్ళు. a * of lime సున్నపు నీళ్ళు. a * of gold ద్రావకములో కరిగి మిశ్రితముగా వుండే బంగారు. resolution of a doubt సందేహ నివారణము, పరిహారము, విమోచనము. the * of a question సందేహ నివారణము, పరిష్కారము.
To Conglomerate
(v), ( a), and v. n. ఖణిభవింప చేసుట, ఖనీభవించుట, గడ్డ కట్టేటట్టు చేయుట, గడ్డ కట్టుట, కరుడు కట్టుట, వుంటగా చుట్టుట.
Flexibility
(n), ( s), వంగేగుణము, నయము, నమ్రత, వశ్యత. from the e * of a childsdisposition it is easily led పిల్లకాయలు, సులభులు, గనుక యెట్లా తిప్పితేఅట్లా వంగుతారు. the * of sanscrit is great గీర్వాణము యెట్లాతిప్పితే అట్లా దివ్యముగా తిరుగుతున్నది.
Gaffer
(n), ( s), ముసలయ్య, తాత.
Perfection
(n), ( s), సంపూర్ణత, సంపూర్తి, పరిపక్వము. the * of the danceconsisted in turning round rapidly గిరుక్కున తిరగడము, ఆ యాటకు ముఖ్యము.as government advances towards * we see more reward and lesspunishment ప్రభుత్వము యెంతచక్కబడితే అంత శిష్ట పరిపాలనమున్నుదుష్టనిగ్రహమున్ను కలుగుతున్నది. he brought the business to * ఆ పనినిపరిపూర్తిచేసినాడు. that fruit grows in * in this country ఆ పండ్లు యీ దేశములోబాగా పండుతవి. intellectual * జ్ఞానపరిపూర్తి. the divine * s or attributesఅష్టైశ్వర్యములు.
To Twitter
(v), ( n), కీచుకీచుమనుట.
Mandali Bangla Font
Mandali
Download
View Count : 32005
Pothana-2000 Bangla Font
Pothana-2000
Download
View Count : 25511
GIST-TLOT Atreya Bold Bangla Font
GIST-TLOT Atreya Bold
Download
View Count : 22482
Suguna Bangla Font
Suguna
Download
View Count : 19827
Ponnala Bangla Font
Ponnala
Download
View Count : 17151
NTR Bangla Font
NTR
Download
View Count : 15850
Ramabhadra Bangla Font
Ramabhadra
Download
View Count : 15169
Gidugu Bangla Font
Gidugu
Download
View Count : 13723

Please like, if you love this website